Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
noten, balkj 2° jaar, maat; 3° jaar, intervallen; 4® jaar, toon-
schalen, teekens; 5° jaar, overzetten, herhaling; —godsdienstkennis:
bij de aanneming. Catechismus; jaarlijks, Eijbelkennis en Cate-
chismus, staving door Bijbelplaatsen, telkens meer uitgebreid
en grondig (in Schotland komt de Schotsche Catechismus in de
plaats); anders een getuigschrift van bestuurders (wanneer er
althans daartegen geene godsdienstige bezwaren bestaan).
Bij het einde der leerjaren wordt er een getuigschrift omtrent
den kweekeling uitgereikt, of hij kan hulponderwijzer worden,
of als Queen's scholar worden toegelaten.
Als hulponderwijzers kunnen kweekelingen, die vóór 1° Junij 1860
zijn aangesteld en de leerjaren doorloopen hebben, werkzaam
zijn, mits zij aan het einde van ieder jaar een voldoend examen
voor den inspecteur afleggen; de hoofdonderwijzer een getuig-
schrift bezitte; de school geschikt zij om kweekelingen daarop
toe te laten; — mits in scholen beneden 100 kinderen de hulp-
onderwijzer rekene voor twee kweekelingen, terwijl in scholen
boven dat getal leerlingen voor iedere 100 een hulponderwijzer
en een kweekeling kan worden berekend; — mits telkens de
getuigschriften, van denzelfden aard als die bij de kweekelingen,
behoorlijk in orde zijn. Zulk een hulponderwijzer krijgt gedurende
driejaren eene toelage van 25 p. st. (eenehulponderwijzeres20 p. st).
Na drie jaren kunnen zij zonder examen Queen's scholars van
de eerste klasse worden, of dadelijk als onderwijzers worden
geëxamineerd (in dit geval zonder verhoogingen). De onder-
wijzers kunnen toelagen bekomen voor hulponderwijzers, even
als voor kweekelingen, indien de eerste, met hunne hulp, in eenig
vak van lager onderwijs volledige ervarenheid verkrijgen.
Deze bepalingen gelden niet voor zulken, die na 1859 zouden
worden aangesteld, maar worden dan vervangen door die omtrent
de student-onderwijzers. Kweekelingen, die de kweekschool zijn
afgeloopen, maar nog niet op de proef hebben gewerkt, kunnen,
indien spoedig daarna, geplaatst worden tegen 25 p. st. (vrouwelijke
tegen 20 p. st.) toelage, en wel 1° als ouderwijzers op eene platte-