Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
afdeeling van den laagsteu graad, waarbij het aandeel der be-
stuurders resp. 30, 25 en 20 p. st. (in minimum) en dat der
inschrijvingen 15, 12^ en 10 p. st. (in minimum) bedragende, eene
verhooging van 15, en 10 p. st. kan worden toegekend. Daar-
enboven moet er, bij gemis aan vrije woning, p. st. voor huis-
huur bij ieder dezer getallen worden gevoegd. Voor onderwij-
zeressen moeten alle sommen tot twee derde worden herleid.
Verder wordt er eene verhooging toegestaan voor teekenen,
en wel voor handteekenen 2 p. st., voor regtlijnig teekenen, of
voor perspectief, of voor teekenen naar voorwerpen 1 p. st. per
jaar; op voorwaarde, dat het onderwijs worde verstrekt aan alle
leerlingen, die schrijven, en dat daarvan niet een, naar het
oordeel van den inspecteur, bovenmatig werk worde gemaakt.
Geregistreerde onderwijzers kunnen zij worden, die, boven
35 jaren oud, het getal punten voor een getuigschrift niet
konden verkrijgen. Er zijn twee soorten, naarmate zij al of
niet kweekelingen mogen hebben; beide kunnen echter de capi-
tatie-toelage ontvangen. Zij kunnen geene verhoogingen erlangen.
KweeJcelingen ontvangen toelagen, mits de school geïnspecteerd
zij, en de inspecteur getuige, dat de onderwijzer of een getuig-
schrift heeft, of geregistreerd is, en de noodige geschiktheid
bezit tot het opleiden van kweekelingen; dat het schoolgebouw
aan de vereischten voldoet, en van genoegzame hulpmiddelen
en schoolbehoeften is voorzien; dat zij behoorlijk in klassen
verdeeld is; en dat het onderwijs zoowel als de tucht goed
is; dat zij genoegzame kans heeft, om te blijven bestaan; —
dat de candidaat niet jonger zij dan dertien jaar, aan den inspecteur
op vooraf bepaalden tijd en plaats zij vertoond, dat hij helpe
bij het gewone onderwijs, aan de jaarlijksche examens voldoe
en de-noodige getuigschriften kunne leveren; — mits de onder-
wijzer het toezigt op hem houde onder den gewonen schooltijd,
en verder hem het noodige onderwijs geve, minstens anderhalf
uur per dag gedurende de vijf werkdagen, zoodat hij voor de
examens worde voorbereid. Alsdan is de toelage voor den kwee-