Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
wenschen te erlangen, moeten twee gunstige getuigenissen van
den Inspecteur verkrijgen, telkens met één jaar tusschentijd;
één getuigenis is voldoende, wanneer de onderwijzer vóór het
examen reeds gedurende de beide laatste jareu eene gunstige
getuigenis van den inspecteur verkreeg. Het eerste verslag van
den inspecteur plaatst den onderwijzer onder den laagsten graad;
is het tweede gunstig, dan wordt de graad van het getuigschrift
voor vijf jaren bepaald, waarna het voor herziening vatbaar is,
en alzoo iedere vijf jaren. De grootst mogelijke opklimming is
telkens van drie afdeelingen; deze kan niet worden verkregen,
wanneer de onderwijzer binnen dat tijdperk van school is ver-
anderd. Een her-examen verandert den graad van een getuig-
schrift niet, voordat het vijfjarig tijdperk is afgeloopen.
Zulke onderwijzers zijn bevoegd scholen te houden, waaraan
jaarlijksche toelagen zijn verbonden.
Voor onderwijzeressen van hlein-hinderscholen is er een afzonderlijk
examen, waartoe alleen de Queen's scholars (zie later) of z ij worden
toegelaten, die vóór 29 April 1854 reeds zulk eene school
hielden, en steeds in dezelfde school werkzaam bleven. Zij
worden, — ten gevolge van het examen voor den inspecteur,
dat deels mondeling, deels schriftelijk, deels praktisch is, — in
twee klassen verdeeld: de eerste kan eene verhooging van 10 p. st.
verkrijgen, de tweede van 8 p. st.; de eerste mag kweekelingen
op de school houden, de tweede niet; beide mogen evenwel in
de capitatie deelen. — Scholen, waar kinderen zijn boven zeven
jaar, of waar het onderwijs, volgens verslag van den inspecteur,
niet behoort tot het eigenaardige, hier bedoelde, worden niet
tot de klein-kinderscholen gerekend.
Bijzondere verhoogingert worden gegeven in Wales of in de
Highlands, waar het Welsh of het Gaelic wordt onderwezen.
Wanneer de onderwijzer een „goed" examen in deze talen heeft
afgelegd, en ze werkelijk onderwijst, kan hij eene toelage van
5 p. st. verkrijgen. Maar ook bovendien is er voor deze scholen
eene afzonderlijke klasse van onderwijzers onder de derde