Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
in de bezoldiging betalen, en er een vierde aandeel uit vrijwillige
bijdragen en schoolgelden worde bijeengebragt; de schoolgelden
mogen nimmer meer bedragen dan de verhooging. De sommen
worden in maximum bepaald door het getuigschrift van den.
onderwijzer.
Laagste graad. Middelste graad. Hoogste graad.
1« 2' 3' l' 2' 3' 1' 2- 3'
pd. st. pd, st.
46 43 40 60 65 80
23 21^ 20 sn 27^ 25
23 2H 20 3U 27| 25
pd. 9t.
minimum aandeel der bestuurders . . 36 33 30
„ „ „ inschrijvingen, enz. 18 16j 15
verhooging.........18 16Ï 15
Indien er geene vrije woning is, moeten al deze getallen met
10 p. st. worden verhoogd. Voor onderwijzeressen moet elke som
tot twee derde worden herleid. Indien de onderwijzer en de
onderwijzeres aan ééne school man en vrouw, of broeder en
zuster, of vader en dochter zijn, blijft alles hetzelfde, maar
behoeft de huishuur slechts eenmaal te worden in rekening gebragt.
De laagste en de middelste graden duiden geschiktheid aan in
de vakken van het eerste en van het tweede jaar (zie later);
de hoogste graad wordt bewaard voor uitstekende verdienste
(25 pCt. beter dan „goed") in het schriftelijk gedeelte van het
examen, verbonden met overeenkomstige bekwaamheid in het
houden eener school. Onderwijzers, boven 35 jaar, kunnen
den middelsten of hoogsten graad bekomen door een examen
naar het eerste jaar; onderwijzers, beneden 35 jaar, en niet
gedurende twee jaren eene kweekschool bezocht hebbende, moeten
het examen naar het eerste jaar afleggen, en komen onder den
laagsten graad.
De Bestuurders der school moeten jaarlijks verklaren, dat zij
over het karakter, het gedrag en de pligtsbetrachting der onder-
wijzers tevreden waren; de Inspecteurs moeten jaarlijks berigten,
dat de school des onderwijzers voldoende is ten opzigte van
inrigting, tucht en onderwijs.
^wonderwijzen, die, op de j)roe/ zijnde, hunne getuigschriften