Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
Het tekort kan verder worden gedekt door bijdragen van personen,
die meer dan vier mijlen van de school zijn verwijderd. Toelagen
worden niet gegeven voor gebouwen, die alleen voor zondag-
scholen zouden dienen, noch om gemaakte schulden te delgen,
noch voor het betalen van reeds gemaakte kosten, noch voor
het gewone onderhoud der gebouwen. De school moet minstens
1200 vierk. yards beslaan, geene ongezonde ligging hebben, en
niet in de nabijheid van veel geraas gelegen zijn; zij moet digt
genoeg bij de woningen der scholieren worden geplaatst.
Iloofdsl. II. Toelagen voor de ondersteuning van scholen. Afd. 1. Gewone
sdmlen. Sectie ]. Toelagen voor boehen, haarten en platen. Deze
moeten worden uitgezocht op eene lijst van den Kaad; zij bevat:
leesboeken voor de leerlingen, leerboeken voor de onderwijzers,
kaarten en afbeeldingen op groote schaal. De toelage is hoogstens
10 sh. voor iederen leerling, die in het vorig jaar de school
bezocht, mits er voor 20 sh. ingeschreven zij. De bestuurders
mogen evenwel voor eigen rekening voor eene grootere som dan
die 30 sh. uit de lijst nemen; niet minder dan voor 3p. st. Dit
geschiedt éénmaal in de drie jaren, behalve wanneer de school
25 pCt. is vooruitgegaan. Leerlingen, die den halven dag school-
gaan, of die de avondschool bezoeken, mogen worden medegeteld.
Onderwijzersgezelschappen kunnen ook eene toelage ontvangen
van 10 sh. per hoofd, mits zij zelve voor dezelfde som inschrijven,
de vereeniging door den inspecteur worde aanbevolen, en dat
zij aan scholen werkzaam zijn, die onder inspectie staan; voor-
werpen, op die wijze verkregen, mogen niet worden verkocht of
verdeeld, maar behooren tot het gezelschap zelf. Eenmaal's jaars
wordt de aankoop van dezelfde hulpmiddelen, zonder toelage,
toegestaan aan de scholen, die in dat jaar geene toelage ont-
vingen; aan avondklassen, niet aan geïnspecteerde dagscholen
verbonden; aan bestuurders, die eene verzameling model-leer-
boeken wenschen te bezitten.
Sectie 2. Toelagen voor wetenschappelijhe werhtuigen. Toelagen
voor twee derde van de kosten van oprigting van zulk eene