Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
De toelagen, door het Parlement toegestaan, worden alleen
gegeven aan scholen, die zich aan eenig bekend kerkgenootschap
aansluiten, of waar althans een dagelijksch bijbellezen plaats
vindt. Zij onderwerpen zich door het aannemen der toelage aan
het toezigt van het Gouvernement, door daartoe aangestelde
inspecteurs. Dit toezigt is voortdurend bij toelagen voor
bouw van scholen, zevenjarig bij die voor hulpmiddelen,
tijdelijk bij jaarlijksche toelagen voor onderwijzers in het algemeen
en voor capitatie, wanneer de inspectie kan worden afgewezen
onder verbeuring van de toelagen zelve. De inspecteurs bemoeijen
zich niet met het godsdienstig onderwijs; inspecteren, in vooraf
bepaalde maanden, na voorafgaande kennisgeving omtrent den dag
van hun bezoek; gaan na, of de voorwaarden, aan de toelagen verbon-
den, worden nagekomen, en eerst na zulke bevinding worden de
jaarlijksche toelagen uitbetaald; zij inspecteren ook zooveel mogelijk
de scholen, die alleen bij de oprigting ondersteund werden, en
verder, indien daartoe aangezocht, zooveel mogelijk andere
scholen van dezelfde soort, die geene toelagen hoegenaamd ont-
vangen. Dergelijke toelagen, als aan de gewone scholen, worden
ook aan de kweekscholen verleend, doch er worden geene meer
verstrekt tot het bouwen van nieuwe. De jaarlijksche toelagen,
dat is de toelagen voor kweekscholen, die voor onderwijzers en
capitatie, worden slechts eenmaal in het jaar uitbetaald; het jaar
eindigt met de maaiid, voorafgaande aan die, waarin het bezoek
van den inspecteur is bepaald.
Hoofdst. I. Toelage voor het bouwen van scholen. Deze toelage
wordt verleend op voorwaarde, dat er eene genoegzame bevolking
zij in overeenstemming met den godsdienstigen naam der school;
dat de ligging, de grootte, de teekeningen, de begrooting, de
acte van oprigting door den Eaad worden goedgekeurd, en
alsdan binnen de volgende grenzen: 1". het bedrag der vrijwillige
bijdragen in geld of in voorwerpen door personen, binnen
vier mijlen van de school bijeengebragt; 2°. sh. per vierk. voet;
.3°. 25 sh. per leerling; 4°. 05 p. st. voor iedere onderwijzerswoning.
2*