Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
s à
daarentegen, waar de staatsgodsdienst werd gevolgd, word het-
zelfde stelsel door Dr. Bell toegepast. Dit stelsel van Monitors,
waarbij de oudere, verder gevorderde leerlingen gebruikt wcrde)i
om de jongere te onderwijzen, had zijnen oorsprong gevonden
in het gebrek aan hulponderwijzers, en had tot doel om deze
te doen vervangen door de leerlinge)) zelve. Dit stelselmatig
uitgewerkte denkbeeld maakte verbazenden opgang, zoo zelfs,
dat Lancaster met Joseph Fox en William Corston doi
22 Januarij 1808 de „British and Foreig)! School Society"
(onafhankelijk van de Staatskerk) grondde; en door Bell daar-
entegen de „National Society" (die zich aaiï* die kerk aansloot)
den 16 October 1811 werd opgerigt. Beide genootschappen
hadden tot doel, ieder in en door hunne eigene scholen het
o)iderwijs te bevorderen, en wel eerst en vooral door het stelsel
der Mo)iitors: beiden rigtten da)i ook „Training Colleges" of
kweekscholoi op tot het vormen van onderwijzers naar dit
stelsel. liet eerstgenoemde bezat de „Borough Iload Institutio)i",
waarvan de eerste grondslagen reeds in 1805 door Lancaster
zeiven waren gelegd; het laatste gro)idde de „Battersea ïrai])ing
School", die door Sir James Kay Siutttlewortit, een man, die
zich bij het Engelsche schoolwezo) bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt, en de)i Heer Carleton Tuffnell uit eigen middelen
werd onderhouden. De kweekelingoi waren in den regel reeds
van gevorderden leeftijd, misten eene behoorlijke voorafgaande
opleidi)ig en bleven te kort het onderrigt genieten; do opvoe-
ding was streng, opwekkende tot nederigheid en zelfopoffering;
op bijbelkennis werd bij voorkeur gelet. Va)i daar dat het
zeer moeijelijk werd bevonden, om kweekeli)igen te beko)ne]i,
cn dat de afgeleverde onderwijzers, weinig i)) getal, ook niet
bijzo)ider i)i gehalte uitmuntten, zoodat somtijds zelfs aan hunne
bekwaamheid i)i lezen, schrijven e)i rekenen veel o)itbrak.
Intusschen hadden er zich, uitgaa)ide van het bestuur der
staatskerk, „Diocesan Boards of Education" gevestigd, dat is,
cominissiën, onder don Bisschop staande, die zich de bevorde-
1*