Boekgegevens
Titel: Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Auteur: Bierens de Haan, David
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1863
Opmerking: Overdr. uit: Sloet's tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-320
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205199
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Openbaar onderwijs, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Toestand van het schoolwezen in Engeland, in zooverre het onder toezigt van de regering staat
Vorige scan Volgende scanScanned page
alleen bepalen tot het onderwijs ilor zoogenaamde „independent
poor/' dat is, van zulke minder gegoeden, die hun brood nog
kunnen verdienen en selioolgeld betalen. Nog staat daarmede
in verband liet onderwijs aan de „pauper children," de kinderen
van werkelijke iirmen, waartoe de werkhuis- en de districts-
scholen behooren, — het onderwijs aan haveloozen en aan
jeugdige misdadigers, de „ragged schools," „de industrial
schools" en de „reformatories;" — en eindelijk de militaire
en navale scholen. De hier opgenoemde scholen toch staan,
ten deele althans, onder de inspectie van de regering, waaraan
zich alle overige scholen voor meer gegoeden stand onttrokken
houden.
Onlangs is door eene daartoe door het parlement benoemde
commissie een driejarig, naauwkeurig, diep indringend onder-
zoek ingesteld, dat in zes dikke boekdeelen in het licht is ver-
schenen. Het bevat zooveel belangrijks, dat ik meende hieruit
wel het een en ander onder de oogen van ons publiek te mogen
brengen. Yooraf echter zal het, tot beter begrip van het aan-
gevoerde, noodzakelijk wezen, eene korte schets te leveren
van de ontwikkeling van het schoolwezen in Engeland en van
hetgeen tot dusverre door de regering te dezer zake is gedaan:
het rapport zal dan moeten dienen om ons met den uitslag
dier pogingen bekend te maken.
2. lleeds voorlang bestonden er in Engeland, ook voor minge-
goeden, zoogenaamde „endowed schools," dat is scholen, die
uit zekere eigendommen worden onderhouden, en bestemd zijn,
of voor leerlingen van bijzondere begaafdheden, of voor leer-
lingen uit bijzondere streken, of zelfs voor leerlingen uit bij-
zondere geslachten. Daarbij kwamen in het einde der vorige
eeuw (Ie Zondagseliolen van den Heer Kaikks nit Gloucester,
die van grooten invloed op het hier beoogde onderwijs zijn
geweest. In het begin dezer eeuw voerde Joseph Lancaster,
een Quaker, het bekende stelsel van Monitors in op de scholen,
waar niet de staatsgodsdienst onderwezen werd: op de scholen