Boekgegevens
Titel: De logische analyse
Deel: 1 Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's rede-ontleding of logische analyse der taal
Auteur: Winkel, L.A. te; Roorda, T.
Uitgave: Zutphen: Willem Thieme, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1109
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205178
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De logische analyse
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
De bladen, welke hier aan allen, die zich met de beoefening
der taalkunde bezighouden, en inzonderheid aan hen, die tot het
Middelbaar of Lager Onderwijs in betrekking staan, worden aange-
boden, zijn hunnen oorsprong verschuldigd aan het aandeel, dat ik
heb moeten nemen, aan de voorbereiding van eenige jongelieden
tot het academisch onderwijs te Delft. Die verplichting noodzaakte
mij om het werk van den Hoogleeraar roorda over de Bede-ont-
leding te bestuderen en het daarin geleerde in practijk te brengen.
Veel, dat misschien bij eene eerste en oppervlakkige lezing klaar
en juist schijnt te wezen, bleek bij die nadere kennismaking de
vereisehte klaarheid en juistheid te missen, en niet zelden trof
ik een en ander aan, dat mijns inziens tot geheel verkeerde be-
grippen aanleiding moet geven. Daardoor gedrongen om over de
theorie der Logische Analyse meer naauwgezet en zelfstandig na
te denken, bracht ik mijne resultaten op het papier, en zoo ont-
stond het boekje, waarvan deze bladen het eerste gedeelte uitma-
ken. — Natuurlijk heb ik het werk van den Heer ROORüA, dat
reeds in veler handen is, op den voet gevolgd: wat mij daarin duis-
ter of verkeerd voorkwam, heb ik telkens naar vermogen getracht
duidelijker en juister voor te stellen, en hetgeen aan de aandacht
van den Schrijver scheen ontsnapt te zijn, heb ik ingevoegd ter
plaatse, waar het onmisbaar is. Mijn geschrift is dus minder aan te
merken als een volledig leerboek voor de Logische Analyse, dan
wel als eene opheldering en aanvulling van Prof roorda's werk, en