Boekgegevens
Titel: De logische analyse
Deel: 1 Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's rede-ontleding of logische analyse der taal
Auteur: Winkel, L.A. te; Roorda, T.
Uitgave: Zutphen: Willem Thieme, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1109
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205178
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De logische analyse
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
ontleding hebben opgemerkt, zien wij in, dat die tegenstrijdig-
heid maar in schijn bestaat. Doch wat ons bevreemden raag,
is, dat de heer koorda verzuimd heeft zijnen lezer op de
hoogte te brengen, van waar hij de vereenigbaarheid der beide
bepalingen kan waarnemen. Nog meer bevreemdt het ons, den
heer iioorda het woord Tede zonder noodzaak in eene onge-
wone beteekenis te zien bezigen. Rede beteekent bij ons in de
eerste plaats nagenoeg zooveel als denkvermogen of verstand;
vervolgens eene reeks van aaneengeschakelde zinnen, een ver-
toog of eene redevoering; doch voor spraakvermogen of spraak
in het algemeen is het niet in gebruik.
Ook achten wij de benaming analyse der taal voor Alge-
meene Grammatica niet zeer gelukkig gekozen. Door anatomie
verstaat men wel is waar niet alleen de ontleding, de dissectie,
van het menschelijke of dierlijke ligchaam, maar ook de kennis
van het ligchaam, door de anatomie of ontleding verkregen;
doch het ligchaam van een mensch of dier is een geheel, het-
welk men ontleden moet om het te leeren kennen. Ook een zin
of eene rede is een dergelijk zamenhangend geheel, hetwelk
geanatomiseerd, geanalyseerd, in deelen opgelost kan worden;
maar wij bekennen gaarne, dat wij ons geene voorstelling kun-
nen vormen van de ontleding eener taal of der taal, die wel
als eene verzameling van ten gebruike gereed liggende losse
woorden, doch niet als een zamenhangend geheel kan beschouwd
worden. Zou dit niet eene reden zijn, waarom het nog niet
gelakt is eene onberispelijke, logische verdeeling te geven van
de soorten der woorden, //die van één beginsel uitgaat, en een
//inzigt en overzigt van de onderscheidene deelen van één ge-
//heel geeft, blz. 3?" AVij protesteren dus tegen den titel van het
bock: // Ooer de deelen der rede en de redeontleding, of logische
n analyse der taal"
Is de Logische Analyse niet hetzelfde als de Algemeene of
Philosophische Grammatica, nog minder is zij één met de ]jO-