Boekgegevens
Titel: De logische analyse
Deel: 1 Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's rede-ontleding of logische analyse der taal
Auteur: Winkel, L.A. te; Roorda, T.
Uitgave: Zutphen: Willem Thieme, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1109
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205178
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De logische analyse
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
slechts een deel van uit. Wij stemmen dus ook niet in met
het gevoelen van den heer roorda, voor wien de redeontleding
nu eens met de Algemeene Grammatica gelijk staat, dan weder iets
geheel anders is. Hooren wij zijne eigene woorden op blz. 5 en 6.
>! Logische analyse beteekent namelijk niet de ontleding van
neen zin of van zinnen. Men kan het in het Hollandsch ook
'/wel zins-ontleding noemen, maar dan alleen in die beteekenis,
'/dat men daaronder de ontleding van den in de woorden uit-
'/gedrukten zin der gedachten verstaat." Vatten wij dit wel dan
is de Logische Analyse voor den heer roorda de ontleding
van het pit of de kern, van de ■quintessence, der gedachten,
die in de zinnen zijn opgesloten. Hoewel deze bepaling eenig-
zins duister cn, zooals wij meenen, niet geheel juist is, zoo
veel blijkt er toch uit, dat zij de Analyse beschouwt als een deel
van of eene voorbereiding tot de Zielkunde, die onder andere
ook het denkvermogen en de verschijnselen op zijn gebied te
verklaren heeft. Doch lezen wij verder: //De benaming logische
nanalyse beteekent, in het Hollandsch rede-ontleding,
//en dit beteekent niet alleen ontleding van een rede, zoo als
'/die uit een aaneenschakeling van zinnen bestaat, maar ook
//de ontleding van de rede, of de uitdruJching van den zin der
ngedachten door middel der spraak in woorden, en, zooals wij
//hier nog kunnen bijvoegen, door den vorm zoowel als door
"de verbinding der woorden. — Uit het gezegde blijkt, dat
'/men den geheelen omvang der wetenschap het best beteekenen
'/zal, wanneer men haar de logische analyse der taal noemt.
'/ Zij leert de algemeene gronden der grammatica. Zij is de eenig
'/mogelijke algemeene grammatica^'' Deze definitie beschouwt de
Analyse van de andere zijde; hier is het niet //de zin der ge-
'/dachten," die het onderwerp der redeontleding uitmaakt, maar
'/de uitdrukking van den zin der gedachten." Bij den eersten
opslag moge het schijnen, dat de laatste omschrijving met de
eerste in tegenspraak is, nu wij de dubbele strekking der rede-