Boekgegevens
Titel: De logische analyse
Deel: 1 Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's rede-ontleding of logische analyse der taal
Auteur: Winkel, L.A. te; Roorda, T.
Uitgave: Zutphen: Willem Thieme, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1109
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205178
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De logische analyse
Vorige scan Volgende scanScanned page
nen van zijne moedertaal en van vreemde talen gedurig heeft
toe te passen. Wij voor ons plaatsen dus de ontwikkeling van
grammatische begrippen, als het noodzakelijkste voor onderwij-
zers en leerlingen, op den voorgrond, en achten, dat de ana-
lyse op de scholen zoodanig moet ingerigt worden, dat de
wijze, waarop de gedachten door woorden worden uitgedrukt,
tot een helder bewustzijn worde gebracht. Aan de beschouwing
der begrippen en gedachten ruimen wij slechts de tweede plaats
in; wij maken de laatste beschouwing aan de eerste dienstbaar.
Het is de uitdrukking, die moet verklaard worden, de gedachte
alleen voor zoo verre zulks noodig is om de beteekenis der
uitdrukking te vatten. Ontmoeten wij strijd tusschen gedachten
en gedachtenuiting; zou een zin volgens zijnen vorm, onder
deze soort, volgens de gedachte, die hij bevat, onder eene andere
te brengen zijn, dan moet de vorm ons meer gelden dan de
gedachte. Nemen wij al het gezegde te zamen, zoo gelooven
wij de Logische Analyse, volgens hare bestemming op de scho-
len, op de volgende wijze te moeten omschrijven:
De Logische Analyse heeft, gelijk andere vakken van weten-
schap, hare theorie en hare practijk. De theorie is de beschou-
wing van de natuur, de soorten en de onderlinge betrekking
der woorden en zinnen; zij leert de kracht of beteekenis, en
dus tevens het gebruik, van iedere soort kennen. De practijk,
de eigentlijke redeontleding, is de toepassing dezer theoretische
kennis op eene gegevene rede of op een gegeven zin, met het
naaste doel om op te merken en bij zich zelven tot helderheid te
brengen, welk aandeel iedere zin en ieder woord heeft in de
uitdrukking der gedachten, die in de gegevene rede liggen op-
gesloten. Het verder afgelegene en eigentlijke doel echter van
zoodanige toepassingen is de theoretische kennis, die onontbeerlijk
is bij het aanleeren van elke taal, tot meerdere volkomenheid te
brengen, ons door herhaalde oefeningen met hare bepalingen en
onderscheidingen gemeenzaam te maken, ten einde die in ieder