Boekgegevens
Titel: De logische analyse
Deel: 1 Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's rede-ontleding of logische analyse der taal
Auteur: Winkel, L.A. te; Roorda, T.
Uitgave: Zutphen: Willem Thieme, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1109
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205178
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De logische analyse
Vorige scan Volgende scanScanned page
handeling der Analyse? Het zou dan ook hoogst onbillijk ge-
weest zijn, indien raen had willen eischen, dat de wetenschap
reeds in deze proeve tot volkomenheid gebracht ware. Doch het
bevreemdt ons, dat bij den herdruk, in 1S55 verschenen, niet
meer pogingen zijn aangewend om de gebreken en leemten te
verbeteren, die een driejarig gebruik van het boek moet hebben
doen opmerken, en die gedeeltelijk in eene recensie door den
Hoogleeraar de geeuve, in het deel van Dr. de jagers
Archief, zijn aangewezen.
Nu de Analyse een bij de wet voorgeschreven bestanddeel van
het volksonderwijs is geworden, meenen wij de bedenkingen,
die onder het lezen van het eenige bruikbare geschrift over dit
vak bij ons opgerezen zijn, niet langer voor ons zei ven te mo-
gen houden. Wellicht ontvangt het een en ander, onder het
vele, dat zelfs den geoefenden lezer in Prof. uookda's werk
duister toeschijnen moet, door onze beschouwingen eenige op-
heldering, en misschien worden anderen door ons voorbeeld op-
gewekt om ook hunne denkbeelden aangaande de redeontleding
door den druk gemeen te maken.
Daar geene vitlust of bedilzucht ons de pen doet opvatten,
zullen wij, hoewel liet gansche werk doorloopende, alleen bij
de voornaamste punten stilstaan, en niet juist alles opsommen,
wat ons voorkomt duidelijker of juister gezegd te kunnen worden.
In de eerste plaats hebben wij te onderzoeken, wat het lo-
gisch analyseren is, met welk doel het geschiedt, wat het ons
leert en kan leeren, en ook wat het ons niet leeren kan. Eerst
dan, wanneer men dit wel heeft ingezien, zal die oefening
recht nuttig en vruchtbaar kunnen zijn, en zal men zich hoeden
voor het koesteren van overdrevene verwachtingen, en van het
analyseren niet meer eischen dan het geven kan.
Om in te zien, wat de Ijogische Analyse is, hebben wij
slechts na te gaan, wat wij bij het analyseren eigentlijk doen.