Boekgegevens
Titel: De logische analyse
Deel: 1 Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's rede-ontleding of logische analyse der taal
Auteur: Winkel, L.A. te; Roorda, T.
Uitgave: Zutphen: Willem Thieme, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-1109
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205178
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De logische analyse
Vorige scan Volgende scanScanned page
vi voorbericht.
het is uit dit oogpunt, dat ik het wensch beschouwd en beoor-
deeld te zien. — Dit ter verklaring van den oorsprong en de in-
richting van dit boekske; thans nog een woord over de redenen,
die mij tot de uitgave dezer aanmerkingen genoopt hebben.
Tot de geschriften, die mijns inziens de belangstelling van het
algemeen verdienen, reken ik onder andere alle leerboeken over
eene nieuwe of te voren weinig beoefende nuttige wetenschap; ver-
volgens zoodanige werken, waarvan de lezing en beoefening voor
velen onvermijdelijk noodzakelijk is; maar vooral breng ik daartoe
alle geschriften, die noodwendig eenen aanmerkelijken invliied heb-
ben op de verstandelijke of zedelijke vorming van een groot aantal
personen. Geschriften, die tot eene dezer categoriën behooren, moe-
ten met naauwgezetheid en strengheid beoordeeld worden; hunne
deugden en gebreken in het licht te stellen is de plicht van ieder,
die meent de vereischfe kennis te bezitten. liet werk nu van den
lieer roorda vereenigt in zich de drie bovengenoemde hoedanighe-
den , van welke reeds ieder op zich zelve een boek belangrijk maakt.
Ik zal wel niet bij elk punt in het bijzonder behoeven stil te staan.
Het vereischt toch wel geen betoog, dat de Logische Analyse tot
hiertoe op geene wetenschappelijke waarde aanspraak kon maken,
dat zij eerst door het geschrift van den Heer roorda een weten-
schappelijk aanzien heeft gekregen, en dat hare beoefening ten ge-
volge der Wet op het Lager Onderwijs een nieuw tijdperk is inge-
treden. Van het verplichtend gebruik van Prof. roorda's werk wil
ik in het geheel niet spreken; evenmin zal ik hier onderzoeken,
of het ontleden zelf voor jonge kinderen nuttig of schadelijk is;
maar ik moet een oogenblik verwijlen bij den invloed, dien de Leer
der Logische Analyse onmiddellijk op de vorming der onderwijzers
en daardoor middellijk op het gansche opkomende geslacht moet
oefenen.
Groot is het belang eener grondige beoefening der moedertaal: dit
wordt gereedelijk erkend door allen, die eenigzins in staat zijn om
over de zaak te oordeelen; en nogtans doet men der taal gewoon-
lijk te kort door haar blootelijk te beschouwen als het geschiktste
middel ter mededeeling der gedachten, als den band der zamenle-
ving. De taal heeft eene veel hoogere roeping te vervullen. Zij is