Boekgegevens
Titel: Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Deel: 2e partie
Auteur: Faisely, F.L.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1891
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1588 : 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205109
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Petit cours pratique de langue française, à l'usage des Hollandais
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
vaille que vaille, Jiet ga hoe het tvil.
autant vaut, het is even zoo goed als.
voir le jour, geboren ivorden.
nous ne nous voyons plus, ivij gaan niet meer met elkander om.
en vouloir à qn., het op iemand gemunt hebben, boos zijn.
I.
DE SNUIFDOOS.
{La tabatière).
Een Pruisisch overste toonde aan eenige officieren, die het mid-
dagmaal hij hem gebruikten, eene gouden snuifdoos, welke hij pas
gekocht had. Toen hij eenige oogenblikken later een snuifje wilde
nemen, en in zijne zakken zocht, was hij zeer verwonderd de doos
niet meer te vinden. ,Mijne heeren," zeide hij, ,hebt de goedheid
eens na te zien, of een uwer bij vergissing haar niet in den zak
heeft gestoken." Dadelijk keerden allen hunne zakken om; de doos
kwam niet te voorschijn. Slechts een vaandrig weigerde zijne zakken
om to keeren. ,0p mijn woord van eer verzeker ik u, dat ik de
doos niet heb," zeido hij, „dit moet u voldoende zijn."
Overste, lieutenant-colonel. in den zak steken, mettre dans
het middagmaal gebruiken, sa poche.
diner. te voorschijn komen, reparaître.
II.
DE SNUIFDOOS {slot).
La tabatière {fin).
Hoofdschuddend gingen de officieren uiteen, en ieder hield hem
voor den dief. Den volgenden morgen liet de overste hem roepen
en zeide: ,De doos is teruggevonden, zij was tusschen de voering
van mijne jas gevallen. Zeg mij nu om welke reden gij gisteren-
avond weigerdet uwe zakken om te keeren. — ,Daar mijne ouders
zeer arm zijn," antwoordde de vaandrig, „geef ik hun de helft van
mijne soldij, en eet ik nooit iets warms voor mijn middagmaal;
gisteren had ik mijn middagmaal reeds in den zak, toen gij mij