Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
<\e verschansingen der Saksers op, terwijl deze hunne na-
dering afwachtten, geschaard rondom hun standaard, die in
den grond geplant was. Toen begon de slag. Dichte hagel-
buien van pijlen werden tegen de Saksische legerplaats ge-
schoten, maar met weinig uitwerking. Beschut door de zware
stormpalen, wierpen de dappere eilanders hunne korte en zware
werpspiesen met krachtigen arm; terwijl, zoo dikwijls als de
vijanden handgemeen werden, hunne groote bijlen de Nor-
mandische speeren als riet (pi.) verbrijzelden, en de zwaarste
maliënkolders met een enkelen slag kloofden. Moede en
half overwonnen trokken de aanvallers eindelijk terug. Nog-
maals kwamen de boogschutters vooruit en schoten nu hunne
pijlen in de lucht, zoodat zij in menigte op de weerlooze
hoofden hunner tegenstanders nedervielen.
37.
strijden, to fight. * redmiddel, resource, nadat, ajter,
te, on. ruiters, horse. verbreken, to break. *
treffen in, to pierce voorwaarts rukken, to kwartier, quarter.
advance.
aanvallen, to charge.
naderen, to near.
avond, night.
tooneel, scene.
nochtans, yet still.
omkeeren, to wheel verlieïen, to lose,*
round.
vlieden, to fi^e.
voortstrijden, to fight *
on.
through,
lAtuBsehen, yet.
winnen, to win, *
slag, day.
loopen, to run. *
door, through.
dooden, to slay. *
zich werpen, to fiiny* to rush out.
one's self, aangrijpen, to bear*
blootshoofds, bdrehead- down upon.
ed, vervolger, pursuer,
onder, araóng, amid, slach ing, massacre.
vluchteling, fugitive, vlucht, rout.
duren, to last. niemand, no man.
herstellen, to restore, denken aan, ten, inability to slay.
staan, io stand.* vluchten, een einde maken aan,
rug, hack.
tegen, to.
wanhopig, desperate.
groep, group.
vechten, to fight, *
naar buiten stormen, volslagen, tótal.
duisternis, darhness.
vallen over, to sink *
down on,
slagveld, field of
sldughter.
geheel, ütter.
uitputting van krach-
to put* a stop to.
meedüogenloos, unspd'
ring.
moord, havoc.
onwrikbaar, firm,
zaak, cause.
worden, to becóme. *
hopeloos, hópeless.
krijgslist, stratagem.
Harold zelf, die te voet streed, werd in 't rechteroog ge-
troffen en viel dood neder. Intusschen hadden de Noor-
mannen den slag (nog) niet gewonnen. Een kreet liep door
't leger, dat de hertog gedood was; en schoon Willem
zich blootshoofds onder de vluchtelingen wierp, duurde het