Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
king van meer dan vijfhonderd duizend zielen. De Britten,
dagelijks verontrust door wreede invallen van de Pieten,
waren genoodzaakt de Saksen in te roepen ter hunner ver-
dediging (449). Dit volk bracht het grootste (comparJ) ge-
deelte van 't eiland onder* hunne eigene macht, en dreef de
Britten naar de meest verwijderde en bergachtige gedeelten.
2JL.
oud, ancient. verlangen, to require,
eenparig zijn,/off^r/tft«.geschenk, présent,
voorstellen, torepresént.z\xV&.%, so.
Brittanje, Britain, omkoopen, to bribe.
Galliër, Gaul. doorreizen, to travel
voorkomen, ioprevént, through,
onderwerping, subjéc- doordringen, to péne-
tion. irate.
vaderland, fatherland, tot in, into,
verwittigen, io inform, uitlegging, explanation
Pers, rérsian. gewoon, common,
voornemen, to verlegen maken,
vlucht, ßiyht, pléx,
weigeren, to refuse. wordt, does.., become,
aannemen, io accépt. zaadkorreltje, seed,
som geldSjjMOTo/'money plant, plant,
aanbieden, to óffer, ei, egg,
bedoeling, inténtion, komeet, cómet,
oprecht, upright. verschrikkclijk,//«'"/w^'
epidem. ziekte, epide-
mie,
beerschen, io prevad,
lijder, sufferer.
aangrijpen, to seize,
ni es vlaag, paroxysm of
snéezing,
werd, became.
openbaren, io manifest,
gaven, gave.
zegen, benediction.
uitroepen, to exclaim.
zegenen, to bless,
voortdurend, pêrma^
neut,
niezende, snéezer.
tot, to,
aanspreken, to address.
Al de oude schrijvers stellen eenparig de eerste bewoners
van Brittanje als een stam van de Galliërs voor. Themisto-
cles voorkwam de onderwerping van zijn vaderland door de
Perzen te verwittigen van de voorgenomen vlucht der Griek-
sche vloot (480 V. 0.). Epaminondas (f 363 v. C.) weigerde
eene soms gelds aan te nemen, die Artaxerxes hem aanbood,
zeggende: //Indien zijne bedoelingen oprecht zijn, verlang ik
zijne geschenken niet; indien zij zulks niet zijn, is hij niet rijk
genoeg om mij om te koopen." Marco Polo was een der eerste
Europeërs, die Azic doorreisde en zelfs doordrong tot in
China (f 1323). De uitlegging van vele der meest gewone
werken van (de) natuur maakt dikwijls den grootsten wijsgeer
verlegen. Hoe wordt een zaadkorreltje eene plant, een ei
een vogel? In *t jaar 590 verscheen (er) eene komeet, aan
welker invloed eene verschrikkelijke epidemische ziekte werd
toegeschreven, welke in dat jaar heerschte, eu in welker