Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
geland en Erankrijk, die eeawen lang vijanden geweest wa-
ren, hebben nu alle nationale ijverzucht en afkeer opgeofferd,
en zijn ten nauwste met elkander verbonden.
gebod, commandment.
lezen, read,
stelen, steal,
spreken, hear,
valsche, false.
getuigenis, witness.
naaste, néighhour,
jeugd, youth.
te gelijk, at the same
time,
kostbaar, precious,
jongelieden, young.
daarom, thérefore.
30.
gebruiken, employ,
ter, in the.
verkrijging, acquisition.
kennis, knowledge.
beschaving, improve^
ment,
geest, mind.
nimmer, never,
geluk, happiness.
doel, aim.
zorg, care.
gave, gift,
bezoedelen, sully,
licht, easy.
te zeggen, to say,
het, so.
verschuldigd zijo, owe,
onwaardig, unworthy
of.
Nederlander, Dutch-
many Nétkerlander,
Spreuken, Proverbs,
bewaren, hide,
bij, with,
verstaan, understand,
de Heer, the Lord.»
wijk af, depart from.
het kwade, évil.
In de tien geboden lezen wij: Gij (enk.) zult niet stelen;
gij zult geene valsche getuigenis spreken tegen uw naaste.
De jaren van (de) jeugd zijn de aangenaamste en te gelijk de
kostbaarste van (het) leven. Jongelieden behooren daarom
die jaren te gebruiken ter verkrijging van kennis en ter be-
schaving van hunnen geest {pl). Een kind behoort nimmer
de verplichting te vergeten, die het aan zijne ouders heeft.
Hun geluk behoort het doel te zijn van al zijne daden en
zorgen. Jeugd en gezondheid zijn gaven Gods, die wij niet
moeten bezoedelen door onze ondeugden. Het is licht te zeg-
gen: //Ik ben tevreden," maar 't is moeielijk het altijd te
zijn. Indien wij ooit de verplichtingen vergaten (= zouden
vergeten), die wij aan onze voorouders verschuldigd zijn,
zouden wij den naam van Nederlanders onwaardig zijn. Wij
lezen in de Spreuken: //Mijn zoon, indien gij (enk.) mijne
woorden wilt ontvangen en mijne geboden bij u bewaren,
(dan) zult gij verstaan de vrees des Heeren en vinden de
kennis Gods. Wees niet wijs in uwe eigene oogen, vrees
den Heer en wijk af van het kwade."*
* In 't oud-Engelsch, en nog in den Bijbel, staat de ontk. ach-
ter de geb. wijs: Be not, In de tegenw. taal vormt men de ontk»