Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
wonderbaar, wonderful, te reclit, rightly, Afrika, Africa.
instinkt, instinct. genoemd, called. koffie, cóffee.
getrouwheid, fidelity, woestijn, désert. uitmaakt, constitutes.
belangrijk, important, bijzonder, peculiarly, voor 't eerst, first.
te, too. geschikt voor,/z^^^i^/ör.ingevoerd, introduced.
verwaarloosd,?2^^/^'(?^(?d/. zandig, sandy. in, into,
kameel, camel. vlakte, plain. genaamd, called.
Dit is een voorschrift, dat allen behoorden in acht te nemen:
Wees rechtvaardig jegens alle menschen. De dingen dezer "vrereld
zijn ijdel en vergankelijk. (De) godsdienst verheft (de) men-
schen boven zich zelve, (de) ongodsdienstigheid verlaagt hen
beneden de dieren; deze kluistert hen aan de aarde, gene verheft
hen ten hemel. Cesar en Pompejus (f 48 v. C.) waren beiden be-
kwame veldheeren; intusschen begunstigde (de) fortuin den eer-
sten veel meer dan den laatsten. 'Gindsche zon, die in 't Oos-
ten verrijst, roept (den) mensch terug tot de vervulling zijner
plichten. Er is misschien geen dichter, die zoo veel geschreven
heeft als Lopez de Vega (16^® eeuw), de grootste dramatische
dichter van Spanje. "Gezegend is de mensch, die wandelt op
de paden van (de) wijsheid. De Arabische paarden, die de vlug-
ste der (— in de) wereld zijn, zijn te gelijk begaafd met het
wonderbaarste instinkt en de grootste getrouwheid. Die din-
gen, welke de belangrijkste zijn, zijn te dikwijls de meest ver-
waarloosde. De kameel, die te recht het schip der woestijn
genoemd wordt, is bijzonder geschikt voor de zandige vlakten
van Azië en Afrika. (De) koffie, die nu een belangrijk han-
delsartikel xiitmaakt, werd voor 't eerst in Engeland inge-
voerd in 't jaar 1653, door een Griek, genaamd Pasquet.
ooit, écer.
zag, saw.
geeft, gives.
licht, light.
verlicht, illumines.
bekend, acquainted.
nieuwere, modern.
weten, know.
herleving, revival.
letteren, létters.
begon, began.
Italië, Italy.
beweren, , assért.
huichelaar, hypocrite.
16.
eenig, any.
vlootvoogd, naval com*
mdnder.
vergeleken worden
met, he compared to.
gevonden, found.
verschilden van, dif-
fered from.
opzicht, respéct.
werelddeel, ƒ ar^ of the
world.
rede, rêason.
twijfelen aan, doubt.
bestaan, existence.
onsterfelijkheid,
tdlity,
ziel, soul.
leert, téaches.
voorspoed, prosperity.
zou kunnen, could.
leeren, teach.
schoon, fine.
tooneel, spectacle.
menschelijk, human.
verschaft, affords.
heerlijk, glorious.
kleur, colour.
regenboog, rainbow.