Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
and the horse that we saw yesterday, de man en het paard,
die "wij gisteren zagen.
4°. na het vrag. voornaamw.: Who that has any sense
would ask such a question? wie die eenig verstand heeft, zou
zulk een vraag doen?
What omvat, evenals ons Hollandsch wat of hetgene, het
aanwijzende en betrekkelijke voornaamw., en beteekent dus
dat hetwelk, that which.
What bravery could not do, treachery did, wat dapperheid
niet vermocht, deed verraad.
What wordt ook gebruikt in de beteekenis van ons wélk,
welk een, wélke: what presence of mind she exUhitedl welk
eene tegenwoordigheid van geest toonde zij! What a fine
sight! welk een heerlijk gezicht!
het vragend voornaamwoord.
De voornaamwoorden which en what worden ook als
vragende voornaamw. gebruikt, waarbij op te merken is,
dat who alleen van personen gezegd wordt, which van personen
en zaken, wanneer er sprake is van een bepaald getal.
What komt overeen met ons Hollandsch wat en vraagt veel
algemeener dan which.
Who are you ? wie zijt gij ? Whose estate is this ? van wien
is dit landgoed? Which of these pérsons do you speak of ?
welken dezer menschen spreekt gij ? Which of these horses is the
handsomest? weik dezer paarden is het schoonste?c^oyo««
say ? wat zegt gij ? A child might do it, hut what man would?
een kind zou 't kunnen doen, maar wat man zou het doen?
15.
/
behooren in acht te ne- beneden, henéath. misschien, perhaps,
m^n, should ohsérve, dier, hrute. zooveel, so much.
wees, be, kluistert, hinds down, geschreven, written.
rechtvaardig, just. ten hemel, to Méaven. dramatisch, dramatic.
jegens, io, Pompejus, Fómpey. Spanje, Spain,
wereld, world, beide, hoth. gezegend, hléssed.
ijdel, idle. intusschen, hut. wandelt, walks.
vergankelijk, transient, begunstigde, favoured, op, in.
godsdienst, religion, veel, much. wijsheid, wisdom,
verheft, raises. verrijst, rises. Arabisch, Arabian.
boven, ahóve. Oosten, East. vlug, Jleet.
ongodsdienstigheid, roept terug, recalls, te gelijk, at the same
irreligion. tot, io. time.
verlaagt, sinks, y^ryuWixi^,fulfilment, begaafd, endowed.