Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
185.
Met de snelheid, geestkracht en beradenheid, die hem als
veldheer kenmerkten, versloeg Cromwell 't leger in Wallis,
trok naar 't noorden om andere legers te ontmoeten, bereikte
de Schotten, vóórdat zij zijne nadering vermoedden, en
binnen den tijd van veertien dagen, was er geen spoor van
eene vijandelijke macht over. 't Was bij zijn terugkeer van
dezen zegevierenden marsch, dat Cromwell het Parlement vond,
beraadslagende over maatregelen met betrekking tot den ko-
ning. Toen men voorstelde hem van hoogverraad te beschul-
digen, verklaarde Cromwell zulk eene handelwijze als verra-
derlijk, en hij was onder de laatsten, die in 't proces toestem-
den. Intusschen werd de koning voor 't gerecht gedaagd, ter
dood veroordeeld en onthoofd op den 30sten Januari 1649. De
terechtstelling van koning Karei is een treurig en betreurens-
waardig feit. Cromwell is beschuldigd geworden als de moor-
denaar zijns ongelukkigen monarchs; maar men heeft nooit
aangetoond, dat hij diens terechtstelling had kunnen voorkomen.
Ook na dien tijd konden Cromwell's militaire diensten nog
niet gemist worden. Ierland was in een staat van opstand;
de Ieren hadden het plan opgevat, om elk spoor van Engel-
sche heerschappij in bloed weg te wasschen.
99.
alleen, merely. benoemen tot, to ap- opwekken, to excite.
heorschend, predómi- point. droevig, sad.
nant. gouverneur,iifa<e«aK/-nagedachtenis, mémory.
volk, race. General. meedoogenloos, unspd-
een einde maken, to oversteken, to cross ring.
put* an end. óver. moed, spirit.
lauweren, laurels.
't Geheele land bood één uitgestrekt tooneel van moord
en plundering aan ; oude mannen, vrouwen en kinderen wer-
den in koel (en) bloed (e) vermoord, alleen omdat zij tot het
heerschende volk behoorden. Om een einde te maken aan
dezen wanhopigen staat van zaken, werd Cromwell tot
gouverneur benoemd, en stak over met een leger van twaalf
duizend man.
De geschiedenis van dezen veldtocht wekt droevige herinne-
ringen voor de nagedachtenis van Cromwell op : men kent zijne
meedoogenlooze gestrengheid tegen de bezetting van Drogheda
en Wexford. Deze gestrengheid nochtans had de gewenschte
uitwerking. De moed der Ieren werd geheel gebroken, en zij