Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
183.
hunne oogen) zullen hebben, en ik beloof u, zij zullen niet
geslagen worden."
Van dit oogenblik begon hij, en slaagde (er in), het leger
godsdienstige geestdrift in te boezemen, en zijne troepen, de
Ironsides, zooals zij genoemd werden, bevestigden zijne
voorspelling — zij werden nooit geslagen.
96.
bijzonder, particulary. uitjagen, io cdrry all herhaalde malen, again
ontzetten, to relieve. before one. and again.
schier alleen, almost tot de overgave nood- inderdaad, in fact.
solely. zaken, to reduce. gering, slight.
belangrijke diensten beleid, vigour. eerbied, regard.
doen, to he of signal eindigen met, to schenden, to forfeit.
sêrvice. finish in, recht hebben om, to be
naar, in. uitlevering, surrender. justified in.
eindigen, to conclude, regeeren, to govern, eischen, to demand.
geluk, succéss. volgens, in conformity zekerheid, sectirity.
den vijand voor zich with. betuiging, proféssion.
Cromwell toonde voor 't eerst bijzonder zijn krijgskundig
genie, door 't ontzetten van Gainsborough, eene stad in
Lincolnshire. Te Marston Moor werd een meer dan half
verloren slag schier alleen gewonnen door de geestkracht
en 't beleid des pachters aan 't hoofd van zijn dapper regi-
ment. Te Newbury deden zijne troepen weldra daarna op-
nieuw belangrijke diensten; en had de generaal van'tParle-
ment slechts Cromweirs raad gevolgd, (dan) had, naar alle
waarschijnlijkheid, deze slag den burgerkrijg geëindigd, 't Ge-
luk volgde hem overal. Te Naseby joeg liij den vijand voor
zich uit, bestormde en nam Bristol, schoon er ccne sterke
bezetting lag onder bevel van een beroemd generaal (Rupert);
noodzaakte elke plaats, die hij aanviel, tot de overgave, tot-
dat eindelijk, voornamelijk door zijn beleid, de eerste burger-
oorlog eindigde met de nederlaag en uitlevering des konings.
Karei kon nog zijne vrijheid en zijn troon herwonnen hebben,
indien hij (er) slechts (in) had willen toestemmen te regeereu
volgens de wetten des koninkrijks. Herhaalde malen had hij
beloofd dit te doen, maar zijn woord was even dikwijls ver-
broken geworden. Inderdaad, hij had niet den gcringsten eer-
bied voor de waarheid, en zijne beloften zoo dikwijls ge-
schonden hebbende, hadden zijne tegenstanders recht om eenige
zekerheid te eischcn voor de oprechtheid zijner betuigingen.