Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
182.
eigen gezag gevangen te zetten en ze gevangen te houden
zoolang hij goed vond.
95.
opsommen, to enume* grief, grievance. doorzien, io perceive.
rate. aanwerven, to raise, uit den weg ruimen,
het zij genoeg, ontzag inboezemen, to to remove.
tegen... aan, against, overawe. knecht, sérving-mati,
vermaning, warning, oproepen, ^t? cö//wjoö». slag, kind.
voortdurend, again and zich haasten, to hasten, reensch, fêllow.
again. van 't Parlement, par- aanzien, quality.
zich toonen, to prove liaméntary. in iets voorzien, to ré-
one's self. koningsgezinde, róyal- medy anything.
alle, both. ist. op de been brengen,
goede trouw, faith. werkeloosheid, inacti- to raise.
eischen, to petition vity. bevestigen, to vérify.
for, parlemcntsgezinde, prediction.
herstel, redress. parliamentarian.
't Is echter onmogelijk al de vele dwalingen van Karei
op te sommen; 't zij genoeg te zeggen, dat hij, tegen alle
vermaning aan, in zijn gedrag volhardde, en zich voortdu-
rend ontbloot toonde van alle goede trouw en rechtvaardigheid.
Het Parlement eischte herstel der grieven; maar in plaats
van naar zijne klachten te luisteren, wierf de koning troepen
nan om het ontzag in te boezemen. Dit was liet teekcn voor
(den) burgeroorlog: het Parlement bood tegenstand, verklaarde
Karei vijand van 't vaderland, en riep dc natie op om
leven en vrijheid te verdedigen. Een der eersten, die
in 't veld verschenen, was Olivier Cromwell, die, een troep
ruiters aangeworven hebbende, zich haastte om zich bij 't leger
van lord Essex, den generaal van 't Parlement, te voegen. Dit
leger ontmoette de koningsgezinden te Edgehill op den
October 1G42, en streed gedurende twee dagen, zonder dat
eene van beide partijen eenig beslissend voordeel behaalde.
(Er) volgden eenige maanden van werkeloosheid; maar in dc
lente leden dc Parlementsgezinden verscheidene nederlagen.
Cromwell, met de scherpzinnigheid, die zijn bijzondere ka-
raktertrek was, doorzag onmiddellijk de oorzaak en de mid-
delen om haar uit den weg te ruimen. //Onze troepen," zeide
hij, //zijn voor 't grootste gedeelte oude knechten en zulk slag
van menschen, terwijl de hunne heerenzonen zijn en personen
van aanzien; maar ik zal daarin voorzien. Ik zal mannen op
de been brengen, die de vreeze Gods voor oogen (~ voor