Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
164.
innemen, to take*. bewijs van, evidence to. als zeker beschouwen,
zoozeer, so déeply. Pretendent, Preténder. to think* cértain.
verdiept zitten, to sit* ondergestoken, suppo- zelfs, éven.
immérsed. sititious. nutteloos, useless.
omgaan, to pass. bestaan, existence. doeleinde, purpose.
duidelijk, clear. scheepvaart, navigation.
In de laatste jaren hebben de vele verbeteringen, welke in-
gevoerd zijn geworden, om 't verkeer tusschen verschillende
plaatsen te bevorderen, het reizen zoo gemakkelijk gemaakt,
dat het meest verwijderde eind der wereld niet zoo ver
van ons is als eenige gedeelten van hun eigen land voor
onze voorvaderen waren. Men zegt, dat, niet gestoord door
de kreten, die zich van alle kanten verhieven, toen de stad
Syraciise werd ingenomen, Archimedes zoozeer verdiept zat
in zijne studiën, dat hij niets bemerkte van hetgeen (er)
omging. Niettegenstaande de duidelijkste bewijzen van het
tegendeel, heeft men lang ondersteld, dat de Eidder van
St. George, de oudste zoon van Jacobus II (1685—88), beter
bekend in de Engelsche geschiedenis als de Oude Preten-
dent, een ondergestoken kind was. Men heeft lang het be-
staan eener noord-westelijke doorvaart als zeker beschouwd;
maar de vele reizen, ondernomen om die te ontdekken, heb-
ben slechts bewezen, dat, indien er zelfs zulk eene doorvaart
bestaat, zij geheel nutteloos zou wezen voor alle doeleinden
der scheepvaart.
87.
zaak, affair. waterwoestijn, watery dan, to prefêr death to.
betreurenswaardig, de- waste. levend, alive.
plórable. onderdrukker, opprés- overwinnaar, victor.
schijnen, to appéar. sor. zich voorstellen, m-
redden uit, to save/rowi.besluiteloos, irrésolute. ténd.
toen, at this juncture, voorgangster, prede- vallen in, to invade.
doorsteken, to pierce. céssor. voorzorg, precaution.
trekken, to émigrate. zeeslag, sea-fight. beletten, to prevént
met vrouwen en kin- opluisteren, to grace. from.
deren, man, woman zQgevierend,triumphal, raden, to guess,
and child. intocht, éntry. bestemming, destind-
laten, to leave*. liever willen sterven tion.
In 1576 waren de zaken der Nederlanden in zulk een be-
treurenswaardigen toestand, dat er slechts weinig hoop scheen
(te bestaan), om het land uit de hand zijner wreede meesters
te redden. Toen, zegt men, stelde de Prins van Oranje voor,