Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
de elfde eeuw, leidde tot eene groote verandering in de taal.
Het Normandisch-Fransch, eene der wijzigingen van't Latijn
die in de middeleeuwen ontstonden, werd nu de taal der
beschaving, der gerechtshoven, der hoogere standen in 't al-
gemeen, terwijl het Angelsaksisch werd overgelaten aan de
overwonnen Saksers, aan den boeren- en lageren stand. Lang
hield dit laatste, nog steeds door velen gesproken, zich
staande, totdat het, in den loop der twaalfde eeuw, groote,
grammatische veranderingen onderging. De ineensmelting der
beide ^oo/cZbestanddeelen, het A. S. en N. F., kwam trapsge-
wijze tot stand, en vormde den grondslag, waaruit zich de
tegenwoordige Engelsche Taal allengs ontwikkelde.
In den loop der volgende eeuwen leverden verder de meest
verschillende talen haar aandeel, om de Engelsche Taal tot
haren tegenwoordigen toestand te brengen. Wij laten hier
eenige dier later ingevoerde woorden volgen.
Uit het Fransch ontving zij, onder veel meer: leau, heaux,
billet-doux.
If // Italiaansch: virtuoso, virtuosi,
n n Hebreeuwsch: cherub, seraph,
n n Arabisch: admiral, alchetny, alcohol, alcove, algebra,
assassin.
u n Perzisch: caravan, turban,
n n Turksch: coffee, scimitar,
n n Hindoesch: calico, muslin, toddy.
// // Chineesch: nankin, tea.
Op de getuigenis der woorden alleen zou het daarom onmo-
gelijk zijn het Engelsch tot een bepaalden taalstam terug te voe-
ren. Wanneer men de Teutoonsche met de Latijnsche of Nor-
mandisch-Fransche bestanddeelen van 't Engelsch vergelijkt,
vindt men, dat de laatste de bepaalde meerderheid uitmaken.