Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
142.
gaf mij geene boodschap. Hij nam mij slechts met zich naar
zijn tuin, en na de hoofden der hoogste slaapbollen af-
geslagen te hebben, zond hij mij weg." Sextus nochtans
verstond volkomen, wat zijn vader bedoelde. Schoon Gesar
en Pompejus schijnbaar vrienden en bondgenooten waren,
l)eschouwden zij elkander met ijverzucht en wantrouwen.
Een rijke vindt licht vrienden; hij, die het niet is, onder-
vindt dageujks, dat een waar vriend zeldzaam is. De men-
schen, die elkander behoorden te beminnen en te beschou-
wen als broeders, vergeten dikwijls, dat zij één Vader en
één Zaligmaker hebben. De uitbarsting van een vulkaan schijnt
een van die schouwspelen te zijn, die de natuur zich zelve
voorbehoudt, om aan de bewondering des menschen aan te
bieden. Karei de Stoute (1467—1477) en Lodewijk XI
(1461—1483) haatten elkander niet alleen als staatkundige
mededingers, maar ook als persoonlijke vijanden.
het aanwijzend voornaamwoord.
In de Eerste Afdeel, (bl. 38) is reeds aangetoond, dat de
aanw. voornaamw. alleen kunnen staan. Men merke echter
't volgende onderscheid tusschen 't Hollandsch en 't En-
gelseh op: In onze taal aegt men: dat zijn dingen, <&<zijn
geruchten, enz.; in 't Engelseh echter richt zich het getal
van 't aanw. voornaamw. naar dat van 't gezegde: those are
things, those are rumours, eet., en niet that are, etc.
This en these worden verder bij tijdsbepalingen gebruikt:
ƒ have not been there these two months, ik ben er in (sedert)
geen twee maanden geweest. I shall not see you again these
Jive years, ik zal u in geen vijf jaar weerzien. I shall not
be ready this half hour yet, ik zal nog in geen half uur
klaar zijn (•). Dikwijls wordt, in plaats van that, the one
gebruikt: Yott have made nearly the same fault as the one
(that) I pointed out to you yesterday, gij hebt ongeveer de-
zelfde fout gemaakt, als die, welke ik u gisteren aanwees.
Van personen sprekende is het beter that en this te ver-
(♦) In 't Engelseh kan men ook wel zeggen: ia iwo months, in
Jive years; maar dan duidt men niet bepaald aan, wanneer die tijd
beginnen zal, terwijl hij in tkese two monihs, these five years reeds
begonnen is, b, v.: you leill not see me bach in ten years {if éver
I go to the Indiesy, en you will not see me back these ten years (for
I am abóut to set out for the Indies).