Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
134.
zicli te onderwerpen. Zij pakten te zamen wat gemakke-
lijk kon medegenomen worden, verbrandden liet overige,
en wel gewapend en bereden, gingen zij naar die plaatsen,
welke de burchten van hun geslacht en geloof waren. Zoo
groot was de verwoesting overal aangericht, dat, toen ko-
ning Jacob te Kinsale landde (1689), het hem onmogelijk
was onmiddellijk naar Dublin voort te reizen; paarden waren
zeldzaamheden geworden, en binnen den omtrek van ver-
scheidene uren was er geen bruikbare wagen te krijgen.
70.
begin, éarly part. onder, among. de Amazonenrivier,
tijdperk, period. weldoener, benefdetor. the Amazon.
hetwelk naar E. ge- menschelijk geslacht, storten, to throw.*
noemd wordt, called mankind. monding, mouth,
the Mizabethan. opnoemen, to name. ingang naar, descent to.
behalve, except. bestaan, to exist. door, through.
toevertrouwen, io con- melding maken van, opening, shaft,
fide. to recórd.
Het begin van dat schitterende tijdperk der Engelsche let-
terkunde, hetwelk naar Elizabeth genoemd wordt, bezat geen
algemeen bekend, oorspronkelijk prozaschrijver behalve bis-
schop Jewell, een geleerd, bekwaam en vroom man. De Euij-
ter was niet alleen de grootste vlootvoogd aller tijden, maar
zeker ook de vroomste, aan wiens zorg ooit eene vloot werd
toevertrouwd. Onder de namen der grootste weldoeners
van het geheele menschelijke geslacht zou 't moeilijk zijn
een grooter op te noemen dan dien van den uitvinder der
boekdrukkunst. Willem III was twaalf jaren ouder dan zijne
gemalin Maria. In welke letterkunde ontmoeten wij een
dichter zoo groot als Shakespeare, dien vorst der dichters?
De vriendschap, die bestond tusschen Willem van Oranje en
Bentinek, was even warm en zuiver als eenige, waarvan de
oude of nieuwe geschiedenis melding maakt. De Amazonen-
rivier stort zich in den Atlantischen Oceaan door eene hon-
derd en tachtig mijlen breede monding. De ingang tot de
ijzermijnen van Danemora is door eene vijfhonderd voet
diepe opening.