Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
126.
man, zeg het den man; niet: teil the man it. Wanneer de 3de
naamv, de bepaling van een bijv. naamw. is, kan to even-
min uitgelaten worden: It is important to my father, het is
belangrijk voor mijn vader. Uitzondering hierop maken nigh,
near, next., like, unlike en opposite: Re lives near Paris,
hij woont dieht bij Parijs; she is véry like (unlike) her mother,
zij gelijkt zeer (in 't geheel niet) op hare moeder. Nigh, near
en next kunnen echter als voorzetsels beschouwd worden,
In vele gevallen, waar wij in onze taal een 2 den naamv,
gebruiken, zet men in 't Engelsch het voorzetsel to. Dit heeft
vooral plaats na zelfst. naamw. (niet voorafgegaan van het
hepal, lidw,), die geen hedtting, maar enkel betrekking oïtoe-
stand uitdrukken, vandaar bij bloedverwantschap, ambten en
andere persoonlijke betrekkingen:
He is son-in-laio to the king, hij is de schoonzoon des konings.
Secretary to the Róyal Academy, Secretaris der koninklijke
Akademie,
Hóward was a friend to the poor, Howard was een vriend
der armen.
Ail enemy to falsehood, een vijand van valsehheid.
merkwaardig, famous.
beleg, siege.
keus, choice,
vrijdom yoxiyfréedom
from,
belasting, tax,
oprichting, erection.
troonsafstand, abdica-
tion.
66.
men zeide, it was said,
ondergaan, to set.*
er... in, upon it,
noodzaken, to force,
baron, baron,
voorrecht, privilege,
tot dusver, hithertó.
landing, landing.
althans, at least.
meerderheid, majority.
daarvan, of them.
daar, as.
handhaver, de finder.
Protestantisme, Frótes-
tantism.
overleden, deceased.
gemalin, consort, wife.
Na het merkwaardige beleg van 1573 stond Willem van
Oranje den inwoners van Leyden de keus toe tusschen een
vrijdom van belastingen voor tien jaren of de oprichting eener
hoogeschool. Door zijn troonsafstand liet Karei V (1515—1555)
een zoo uitgestrekt rijk na aan zijn zoon Eilips, dat men
zeide, dat de zon er nooit in onderging. In 1215 was Jan
van Engeland genoodzaakt zijn baronnen en zijn volk vele
voorrechten te beloven, die zij tot dusver niet genoten had-
den. Eenige weken voor haren dood schreef Maria, koningin
van Schotland, een nederigen brief aan Elizabeth, maar ont-
ving geen antwoord. De landing van Willem van Oranje in