Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
zijne studie maakte, en bewees, dat de edelmoedigheid van
<len koning der woestijn zeer te betwijfelen is, niettegen-
staande de geschiedenis van Androcles en andere van der-
gelijken aard. De naam van Willem III, Prins van Oranje,
zegt Macaulay (1800—1860), roept ons voor den geest een
mager en zwak gestel, een hoog voorhoofd, een neus ge-
bogen als de bek eens arends, een oog, dat des arends even-
arende in glans en scherpte. Men zegt, dat nooit eenig boek
zooveel invloed uitgeoefend heeft, om knapen liefde in te
boezemen voor het (r= een) zeemansleven als Defoe's (1661 —
1731) Eobinson Crusoe. In de Engelsche burgeroorlogen
werd de eerste slag tusschen 's konings macht en het leger van
't Parlement geleverd te Edgehill (1642); geene van beide par-
tijen {enJc.) nochtans behaalde toen eenig beslissend voordeel.
Een pond brood heeft meer wezenlijke waarde dan een goudstuk.
zich vertoonen, to be
displayed.
evenzeer, as much.
bouw, structure.
worm, worm.
gemalin, wife.
Belg, Bétgian.
romantisch, romantic.
63.
zich onderscheiden ijdel op, vain of.
door, to stand* con- geluk, good fórtune.
spicuous for. verklaren, to pronounce.
toonen, to display. niemand, no man.
vermoedelijk, presümp-gaXfMLK^, happy.
tive. wijze, sage.
nakroost, postérity. vertrouwd, intimste.
bestuur, rule.
Gods wijsheid en liefde vertoonen zich evenzeer in den bouw
van den leeuw als in dien van den worm. De eerste gemalin
van Leopold, Koning der Belgen, was Charlotte, dochter van
George III (1760—1820); zijne tweede, Marie-Louise, was een
kind van Louis-Philippe (1830—1848). Onder de voortbreng-
selen der Engelsche romantische school van onzen tijd onder-
scheiden zich de werken van Dickens door de groote kennis
van het menschelijk hart, die zij toonen. De oudste zoon en
vermoedelijke opvolger van Victoria, Koningin van Engeland,
werd geboren in 1841. Het nakroost van Abraham, Isaac en
Jakob is, volgens den Bijbel, het volk, dat onder Gods on-
middellijk bestuur leefde. Croesus, ijdel op zijn grooten rijk-
dom, vroeg Solon (f 558 v. C.), wat hij dacht van zijn ge^
luk: //Ik verklaar niemand gelukkig vóór zijn dood," was des
wijzen antwoord. Bilderdijk (1756—1831) was een vertrouwd
vriend van Southey (1774—1843), die hem bewonderde en