Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
120.
tegenstander van Lodewijk en verdediger der vrijheid van
Europa. Heeft een eigennaam een beroepsnaam ter nadere
bepaling bij zich, dan zet men de 's of achter dezen eersten
óf achter beide: It is not my book, but KnigMs the hóokseh
Ier of KnigMs the bookseller's, het is niet mijn boek, maar
dat van Knight den boekverkooper.
5. Wanneer eene zaak aan meer dan één persoon gemeen is,
zet men de 'ä achter 't laatste woord: William and Mdry'^s reign,
de regeering van Willem en Maria; daarentegen Mary's ünd
Elisabeth*s reigns, de regeeringen van Maria en Elizabeth (*).
Zijn er meer dan twee personen, dan plaatst men, om op-
eenhooping van sisklanken te vermijden, de 's achter den
laatsten naam, of gebruikt den vorm met of: William, Hénry,
Stephen and Johns houses, de huizen van Willem, Hendrik,
Steven en Jan, of the houses of William, Rénry, Stephen
and John, f
6. Dikwijls wordt er, bij 't gebruik van den Saxon geni-
tive, een zelfst. naamw. als church, house, shop, enz. onder
verstaan, als:
We visited St. Titer's at Rome, wij bezochten de St. Pie-
terskerk te Eome; I met her at my cousin*s §, ik ontmoette
haar aan 't huis mijner nicht; such an article may be had at any
linen-draper's, zulk een artikel is in eiken manufactuurwinkel te
krijgen; the Énglish court formerly resided at St. James's, het
Engelsche hof resideerde vroeger op 't paleis van St. James.
7. Ook dient de 's ter vermijding van herhalingen: Eis
voice was not so good as his brother^s, zijne stem was niet
zoo goed als die zijns broeders; they gave us a favourite
song of Dry den's, zij zongen ons een gelief koofd lied van
Dryden; this friend of my father's, deze vriend mijns vaders.
(*) Ook de behoefte om met zekeren nadruk te spreken, eischt
soms de herhaling der "s-. He wasted his father's^ his brótherU and
his own propertyy hij verkwistte zijns vaders, zijns broeders en zijne
eigene bezittingen,
t Hierdoor wordt echter een gezamenlijk bezitten aangeduid.
Wilde men van ieders eigendom in 7 bijzonder spreken, dan zou
men zeggen : William'Sy Henry's, etc. houses.
Ook bij vergelijking wordt de V herhaald, b. v. They are John's
as well as George's books. The téacher's and also the pupil's time
was fully occupied.
§ Uitdrukkingen als I have been at yours, I spent the évening
at his, in plaats van I have been at your house, I spent the évening
at his house, worden soms gehoord, maar moeten vermeden worden.