Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
117.
vernietigen, to destróy.
Nederlanden, Nether-
lands, Low-Cóuntries.
voorzien zijn van, to ie
furnished with.
ontzaglijk, immense.
hoeveelheid, quantity.
krijgsbenoodigdheden,
military stores.
krachtig, vigorously.
besluiten, to detérmine.
overschot, rémnant.
geducht, tremendous.
zeemacht, naval force.
verstrooien, to scalter.
de Shetl. Eilanden, the
Shétlands.
weder bereiken, to
regdin.
haven, port.
Conventie, Convévtion.
na, ifter.
verwerpen, to rrjéct.
verzoek om, reqüest for.
uitstel, deldy.
nochtans, howéoer.
vergunnen, to allów.
lijken, eUrgy.
gehouden zijn tot, to
be bound to.
ongehuwde staat, céli-
bacy.
vergunning hebben, to
be permitted to.
trouwen, to mdrry.
zoogenoemd, so called.
onoverwinnelijk, invtn-
cible.
vloot, armada.
zich voorstellen, to
propóse, to pürpose.
De menigte jaagt gretig het vermaak na als haar hoogste
goed. Terwijl de Eoomsche geestelijkheid tot den ongehuw-
den staat gehouden is, is het den geestelijken van alle Pro-
testantsche kerken vergund te trouwen. De zoogenoemde on-
overwinnelijke vloot, met welke Filips II zich voorstelde de
vrijheden van Engeland en de Nederlanden te vernietigen in
1588, bestond uit honderd dertig groote schepen. Zij was
voorzien van ontzaglijke hoeveelheden krijgsbenoodigdheden;
maar krachtig aangevallen zijnde door de Engelsche en Hol-
landsche vloten, besloot de admiraal naar Spanje terug te
keeren. Het overschot dier geduchte zeemacht werd door stor-
men verstrooid op de kusten der Shetlandsche Eilanden, en
slechts zeer weinig schepen bereikten de havens van Spanje
weder. De Conventie, na Lodewijk XVI ter dood veroordeeld
te hebben (1793), verwierp zijn verzoek om een uitstel van
drie dagen; nochtans vergunde zij hem zijne familie zonder
getuigen te zien.
naamvallen.
De Engelsche taal kent, één enkel geval uitgezonderd, geene
verbuiging: voorzetsels, voor het onveranderd zelfst. naamw.
gezet, wijzen de verschillende naamvallen aan. Vandaar, dat
men slechts drie naamvallen aanneemt: nominative, possessive
en objective of 1='™, äii™ en (3^™ of) 4<isn naamval. De eerste
en laatste worden slechts onderscheiden door hunne plaats in
den volzin: in den regel staat de nominative vóór, de objective ach-
ter het werkw. De possessive alleen is kenbaar aan eene veran-
dering van uitgang, ofschoon echter ook deze naamval, evenals
de andere, door een voorzetsel (of) kan worden uitgedrukt.