Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
heeft Pope verseheidene omschrijvingen gebruikt om het woord
schaar te vermijden, hetwelk hij eene te onedele uitdrukking
achtte voor de poëzie. De geschiedschrijvers zeggen ons, dat
Hendrik "V (1413—22), de veroveraar van Frankrijk, vele ja-
ren zijner jeugd in de grootste uitspattingen doorbracht,
omringd door lage gezellen. Kinderen van broeders en zus-
ters worden volle neven of nichten genoemd. Bath is be-
roemd geweest om zijne gezondheidsbronnen van den tijd
der Komeinen af. Eene metonymie (woordverwisseling) is eene
figuur waardoor door welke) wij de oorzaak voor de
uitwerking of de uitwerking voor de oorzaak stellen, als
wanneer wij zeggen: Hij leest Milton, voor Milton's wer-
ken; grijze haren behoorden geëerbiedigd te worden, d. i.
de ouderdom. In 't jaar 1755 had (er) eene verschrikkelijke
aardbeving te Lissabon plaats, waarbij (= door welke) een
groot gedeelte der stad verwoest werd, en omstreeks dertig
duizend inwoners hun leven verloren.
verzamelwookden.
De Verzamelwoorden, collective nouns, worden in 't algemeen
van een enkel- of meerv. werkw. gevolgd, naarmate zij zelve
den enkel- of meerv. vorm hebben, b. v.: The congregation
is smalt, de gemeente is klein; the congregations of the dif-
ferent churches of the metropolis were, etc., de gemeenten van
de verschillende kerken der hoofdstad waren, enz. Tot eene
tweede soort behooren die verzamelwoorden, die, schoon in
't enk. staande, van een enk.-, of meervoud, werkw. gevolgd
worden, naarmate zij één lichaam, ééne massa, of wel de
individu's, de verschillende samenstellende deelen, welke dat
lichaam of die massa vormen, uitdrukken, b. v. The com-
mittee was unanimous, de commissie was eenstemmig; the
committee were not unanimous, de commissie was niet een-
stemmig (*). The crowd was (icere) riotous; they broke évery
window in the neighbourhood, de menigte was oproerig; zij
sloegen alle glazen in den omtrek in. Intusschen ware 't
regelmatiger te schrijven it broke.
(*) Men zou zich echter niet behoeven te verwonderen in Engel-
sche schrijvers the committee were unanimous, was not unanimous te
vinden, féofle in den zin van lieden, gemeen, cn heathen, de hei-
denen, hebben altijd een meerv. na zich.
8*