Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
112.
houden, to hold. *
plechtig, lólemnly.
verklaren, to declare.
als, to he.
kettersch, herétical.
strijdig met,cóntrary to.
geneesheer, fhyskian.
staan, to be held.
achting, estimation.
Griek, Greeh.
beschouwen, to look
up6n.
tak, branch.
wijsbegeerte, philóso-
phy.
35.
moest natuurlijk, wds
ture to.
wekken, to commdnd.
aanzien, repüle.
verboogen, to enhdnce.
vaardigheid, réadiness.
zich vereenigen, to
unite.
oorlog voeren, to cdrry
on a war.
gedurende, for.
sedert, for.
trotseeren, to brave.
wrok, reséntment.
machtig, pówerful.
der Christenheid, in
Christendom.
schip, véssel.
haven, harbour.
bombardeeren, to bom-
hdrd.
geducht, fórmidable.
vernielen, io destróy.
schepen, shipping.
zich overgeven, to sur-
rénder.
eindelijk, Idstly.
sedert dien tijd, since.
in bezit houden, to
keep • posséssion of.
De Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en
'19, verklaarde plechtig de leerstellingen der Eemonstranten
als kettersch en strijdig met het Woord Gods. De genees-
heeren stonden bij de Grieken in hooge achting; want de
studie der geneeskunde, beschouwd wordende als een tak der
wijsbegeerte, moest natuurlijk eerbied wekken in een land,
waar de wijsbegeerte in zulk een hoog aanzien was. De waarde
eener aalmoes wordt verhoogd, indien zij met genoegen en
vaardigheid wordt gegeven. In het jaar 1854 vereenigden zich
de Engelschen, Franschen en Sardiniërs tegen de Kussen, en
voerden oorlog met hen gedurende omstreeks twee jaren.
De stad Algiers trotseerde sedert eeuwen den wrok der
machtigste staten der Christenheid; de Engelschen verbrand-
den de schepen in de haven in 1670 en 1685; zij werd
gebombardeerd door de Franschen in 1688; in 1816 ver-
nielde eene geduchte vloot der Engelschen en Hollanders
hare schepen, en noodzaakte de stad zich over te geven;
eindelijk werd zij in 1830 door de Franschen genomen,
die haar sedert dien tijd in bezit gehouden hebben.
56.
Chinees, Chinese. tot dusver, as yet.
bewonen, to inhabit, in staat zijn, 4e äW«.
eigenlijk China, China peilen, io obtdin.
Proper. lijn, line.
streek, par«. gewicht, plummet.
Atlantische Oceaan, paars, purple,
Atlantic. boordsel, facing.
groot, vast.
uitgestrektheid, extént.
alles.... wat, whatever.
strekken, to tend.
ophelderen, to elucidate,
werking, effect.
van waarde, vdluable.