Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
In de tot dusver verschenen Spraakkunnten worden lijsten ge-
geven van de namen van mannelijke en vrou-srelijke wezens,
die geheel verschillend zijn van vorm, als husband, wife, stal-
lion, mare, em. Zulke lijsten zal men hier te vergeefs zoeken,
dewijl het bloote feit dat deze verschillende namen aan xoezens
van verschillend geslacht gegeven worden, niets gemeens heeft met
den houw der taal, niets met de spraakkunst.
Dit alles, evenzeer als al de lijwoorden, voorzetsels, voegwoor-
den en tusschenwerpsels, die men elders met de meeste nauwkeu-
righeid vindt opgegeven (schoon men toch geen volledige lijsten
der andere rededeelen geeft), is uit woordenboeken of woorden-
lijsten te leeren, en behoort ook daar alleen V huis.
Wat de verdeeling der Spraakkunst in ticee gedeelten aangaat,
ons denkbeeld was, den leerling, zoodra mogelijk, bekend te maken
met de regelen betreffende de voornaamste deelen der rede, ten
einde hem. in staat te stellen het buiten de vertaling te doen van
ieder klein verschil van buiging van werk- of voornaamwoord,
zelfs nog voordat hij al de regelen dienaangaande geleerd had.
Boor H geheele werkje hebben we getracht kort te zijn: H is
Vlinder moeielijk de jeugd veel voor te schrijven, dan ze er toe te
krijgen het te lezen. Be woorden aan H hoofd van elke opgave
zijn, zooveel mogelijk, slechts eens gegeven; herhaling hebhen we
zoeken te vermijden.
Van al hetgeen opstellen, ter vertaling aangeboden, verder
nuttigs kunnen opleveren, hebben we geloofd partij te tnoeten trek-
ken: bijna elke zin bevat een historisch feit, eene geographische
opgave of eene zedekundige waarheid.
1861.
DERDE DRUK.
In de Uitgave onzer Spraakkunst hebben we al die ver-
anderingen en aanvullingen aangebracht, die een dagelijksch ge-
bruik ons mdtig en noodig had doen achten. Vooreerst hebben we
gemeend in den Ilollandscken tekst de verbeteringen te moeten
maken, door de Redactie van het Woordenb. der Ned. Taal
in het Siegenbeeksche spellingstelsel voorgeslagen; verder hebben
we achter de eigennamen in het tcerkje voorkomende de jaar-