Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
is die der drukpers ongetwijfeld de meest belangrijke. Drift
is op zijn best slechts een andere naam voor krankzinnigheid.
Voor elke plaats der aarde staat de zon op 't hoogste, wanneer
zij door den meridiaan dier plaats gaat. De koning, de lords
en de gemeenten vormen de wetgevende macht in Engeland.
Voor den natuuronderzoeker is Afrika bijzonder belangrijk.
De leeuw, de hyena, de olifant, het nijlpaard, de civetkat,
de baviaan, de aap en vele andere dieren worden in dit uit-
gestrekte vastland gevonden. Op Dinsdag den 7den Febru-
ari 1587 kwamen de beide graven van Kent en Shrewsbury
op 't kasteel van Potheringay, waar Maria gevangen zat,
aan, vroegen toegang bij de koningin, lazen in hare tegen-
woordigheid het bevelschrift ter terechtstelling, en zeiden
haar zich voor te bereiden om den volgenden dag te sterven.
45.
zich ongaarne onder- iromei»xia,drómedary. wederkeerig, mutual.
werpen, ta be unwül- lama, Idma, aanraking, contact,
mg to submit. gebruiken, to use. beschouwen, to regard.
bepalen, to decree. lastdier, äeasi (^^«/(/«».nitdrukking, «jocemo«.
verdienen, to deserve, waarde hechten aan, vriendschappelijk,
komen in, to enter, to place value on. friendly.
aanschouwen, to wit- onverschillig, indiffe- gevoelen, sentiment.
ness. rent {tó). Laplander, Laplander.
hemelsch, celestial. parlement, Parliament, wrij ven, to ruh.
vreugde, joy. sluiten, to close. neus, nose.
geloovige, believer. zitting, session. tegen elkander. Zo-
van verre, from afar. omstreeks, about. géther.
muilezel, mule. op, at. kaaiman, cayman.
Hij, die zich ongaarne aan den dood onderwerpt, wanneer
de Hemel het bepaalt, verdient niet geleefd te hebben. Vol-
gens de leer van Mahomed komen de vrouwen niet in het
paradijs, maar zullen de hemelsche vreugde {pl.) der geloo-
vigen van verre aanschouwen. Het paard, de ezel, de muil-
ezel, de kameel, de dromedaris, de lama en de olifant wor-
den alle als lastdieren gebruikt. Die dingen, waaraan wij
eerst de grootste waarde hechtten, worden ons dikwijls ten
laatste onverschillig. Het Engelsche parlement sluit ge-
woonlijk zijne zittingen omstreeks de maand Augustus, om-
dat op dien tijd de familiën gewoonlijk de stad verlaten.
Wederkeerige aanraking wordt onder bijna alle natiën be-
schouwd als de uitdrukking van vriendschappelijke gevoelens: