Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
Het bep. lidw. wordt in 't Engelseh weggelaten voor ge-
meen zelfst. naamw., die in een algemeenen en onhepaalden
zin genomen ,worden: Coal, eópper, tron, lead and sllver
are found in Ireland, steenkolen, koper, ijzer, lood en zil-
ver worden in Ierland gevonden. Scotch grdnite is in much
repute, het Schotsch graniet wordt zeer geacht. Life is a dream,
't leven is een droom. Uunmn nnderstdnding is as much
limited as hüman power, 't menschehjk verstand is even be-
perkt als de menschelijke macht. Health is préferahle to
rkhes, de gezondheid is verkieslijk boven rijkdommen. Old
age is more cantious than youth, de ouderdom is behoedzamer
dan de jeugd. Man (in de beteekenis van memch) als: man
is mortal, de mensch is sterfelijk. Wóman is the pearl of
credtion, de vrouw is de parel der schepping.
Moet een geheel geslacht of eene geheele soort uitgedrukt
worden, zoo wordt het gem. zelfst. naamw. in 't enkelv. met,
in 't meerv. zonder lidw. gebruikt:
The hear ii (bears are) not ndturallg fierce, de beer is
(beren zijn) van natuur niet wreed. The oah is a fine tree,
de eik is een schoone boom. Oaks are fine trees, eiken zijn
schoone boomen.
Elk gemeen zelfst. naamw., dat nader bepaald is ver-
eischt het lidw.:
Sldvery is the disgrâce of hu-
mânity, de slavernij is een
smaad voor 't menschdom.
Mûsic has leen called the lân-
guage of nature, de muziek is
de taal der natuur genoemd.
The sldvery of this nation pro-
vóke.i our just anger, de sla-
vernij van dit volk wekt onzen
rechtmatigen toorn op.
The music of Germany is
perhaps superior to that of
other nations, de muziek van
Duitschland staat misschien
hooger dan die van andere
natiën.
Eenige gemeen zelfst. naamw., plaatsen voorstellende, welke
als eenig beschouwd worden, worden in 't Engelseh zonder
lidw. gebruikt: heaven, de hemel, heil, de hel, paradise, het
paradijs, purgatory, het vagevuur, Elysium, het Elyseum,
Tartarus, de Tartarus. Bij dichters vindt men afwijkingen
van dezen regel: Thus God created the héaven and the earth,
zoo schiep God hemel en aarde (Milton).
Meervoudige bijv. naamwoorden, zelfstandig gebezigd, ne-
men het bep. lidw. voor zich: The poor are óften happier