Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
159
2.
Gaan en komen.
Het verblijdt mij , u te ont- I am glad to meet you.
moeten.
« Dat verheugt mij ook. And so 1 am.
Waar gaat gij heen? Where are you going?
Ik wilde naar mijne tante. I was going to my aunt's.
Ik kom van huis en ga naar I am coming from home ,
school. and am going to school.
Maar vanwaar komt gij? But where are you coming
from?
Ik kom van de kerk. I am coming from church.
Wilt gij met mij mede gaan ? Will you come with me?
Ik dank u, ik moet naar de I thank you, I must go to
beurs. the exchange.
Laat ons wandelen. Let us take a walk.
Zeer gaarne; maar waarheen With all my heart, but
zullen wij gaan? wither shall we go?
Welken weg wenscht gij dat Which way do you wish us
wij inslaan? to go?
Ik zou gaarne eene wande- I should like to take a walk.
ling doen.
En waarom doet gij het niet ? And why can't you?
Ik heb te veel te schrijven. I have too much to write.
Welnu, maak eerst uw schrijf- Well, then, finish your writ-
werk af, en kom mij dan ing first, and then call
afhalen. on me.
Toegestemd, Maar willen wij Agreed. But will we not
uwen broeder niet onder take your brother on our
weg afhalen? way?
Zoo als gij wilt. Just as you please.
Ik vrees echter dat hij niet I am however afraid, he is
te huis is. not at home.