Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
nacwüms
98
mögt bezoeken, en korten tijd na de krooning der nieuwe
vorstin werden zij ter dood veroordeeld. Jane Grey ge-
droeg zich met de grootste waardigheid; zij hoorde kalm
haar vonnis aan, en noch de pogingen van Feckenham ,
den biechtvader van koningin Maria, noch andere aange-
wende middelen konden haar overtuigen of overhalen, om
de waarheden van het Protestantismus te verloochenen.
Zij had besloten in de belijdenis, die zij had aangenomen,
te volharden en te sterven.
De laatste dagen van haar jeugdig leven bragt zij door
met brieven te schrijven aan haren vader, en las met
veel ijver in een Grieksch Testament, welk boek zij met
eenen uitvoerigen brief aan hare zuster Catharina toezond.
Haar echtgenoot, lord Guildford, had van de wreede
Maria verlof ontvangen, om zijne vrouw een laatst vaar-
wel te mogen toeroepen, maar Jane Grey weigerde stand-
vastig deze zamenkomst (interview), omdat zij dan te zeer
geschokt zoude worden door droefheid, en niet meer in
staat zijn met moed en sterkte het laatste plegtige oogen-
blik, dat zoozeer nabij was, te gemoet te zien. Zij zond
hem een schriftelijk vaarwel en maakte hem opmerkzaam
op (turned his attention to) de blijde hope eener zalige ver-
eeniging in eene wereld van eindeloos geluk.
Maandag, 12 Februarij 1554, was de dag vastgesteld
(appointed) voor de voltrekking van het doodvonnis. Lord
Guildford onderging de doodstraf met groote kalmte en
waardigheid. Jane Grey beklom (ascended) het schavot
met eene onderwerping, die geene pen kan beschrijven.
Zij rigtte eene korte toespraak tot de omstanders, vergaf
hare vijanden al het leed haar aangedaan, en nadat zij
hare ziel in des Heeren hand had aanbevolen, legde zij het
hoofd op het blok. De bijl viel, en een der beminnelijk-
ste slagtofièrs van de bloedige (bloody) Maria, gelijk men
met regt deze koningin genoemd heeft , was niet meer.