Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
zusters Maria en Elizabeth van de opvolging op den troon
buiten te sluiten, en een testament te maken ten gunste
van Jane Grey. Dit document werd zorgvuldig verborgen
gehouden tot na den dood van Eduard, toen de hertog,
haar vader en vele aanzienlijke edellieden zich naar de
woning van Jane Grey begaven en haar een eerbied be-
wezen , dien men alleen aan den Souverein des rijks
frealmj verschuldigd is.
Lady Jane weigerde in den beginne volstrektelijk fin the
most decisive manner) de eerbewijzingen, welke men liaar
aanbood; doch ten laatste, overweldigd (overcome) door de
dringende beden haars vaders en echtgenoots (kushand),
stemde zij toe de kroon te dragen, hoewel niet zonder
tranen te storten.
De hertog van Northumberland deed haar toen als ko-
ningin van Engeland afkondigen (caused her to he proclaim-
ed)en (de) bisschop Ridley hield eene lange rede, om
hare regten en verdiensten te verdedigen; maar het volk
en vele edellieden waren in het geheel niet (by no means)
tevreden met de uitsluiting van de zusters des overleden
konings, wier aanspraak op den Engelschen troon onbe-
twistbaar was. Het duurde niet lang, of de meesten stem-
den voor Maria. De vader van Jane Grey deelde haar
deze gebeurtenis mede, en gaf haar den raad, om oogen-
blikkelijk de koninklijke waardigheid neder te leggen (to
lay aside), hetwelk zij met meerder ijver deed, dan toen
zij dezelve had aanvaard (assumed)-, terwijl zij te kennen
gaf (intimating), dat zij dezelve alleen had aangenomen, om
de wenschen harer bloedverwanten te vervullen.
Zoodra de nieuwe koningin den troon besteeg, werd de
hertog van Northumberland gevangen genomen en ter dood
gebragt (executed)-, Jane Grey en haar echtgenoot werden
in afzonderlijke vertrekken van den Tower opgesloten,
met het bevel van koningin Maria, dat niemand haar
n. ö