Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 87 ■)
hetwelk iets bevatte, strijdig met de maatschappen
lijke orde of de zeden, of wel, dat aan de eene
of andere der gezindheden, waartoe de kinderen
behooren, aanstoot zoude kunnen geven.
Art. 7. Door de Staten van elke provincie en
van het groot-hertogdom Luxemburg zal, in eene
hunner eerstkomende algemeene vergaderingen,
een reglement opgesteld «f de bestaande herzien
worden, en een of ander voorts aan Ons ter goed-
keuring worden aangeboden, strekkende, om de
uitvoering der voorafgaande bepalingen omtrent het
lager onderwijs te verzekeren en te regelen, in
verbandi met': de bijzondere aangelegenheden van
elke provincie, waarbij in aanmerking zal komen:
1". Het maken van schikkingen wegens eene
billijke verdeeling der kOsten, vallende op
scholen, welke dienen voor onderscheidene
gemeenten of gedeelten van dien.
2®. Eene verdeeling der scholen m klassen,
1 met bepaling van een minimum van het
vaste inkomen der onderwijzers voor iedere
klasse.
De 'bepaling van een maximum vaïi het,
; voor ieder schoolgaand kind , 'aan den on-
derwijzer toekoinend verahderlijk inkomen
of schoolgeld, alsmede het maken van schik-
kingen , ten einde de rigtige inning der
schoolgelden te verzekeren. ''
4®, Het nemen van maatregelen, ter bevordering
van het daarstellen van bewaarscholen voor
kinderen beneden de zes jaren, en van
werkscholen voor arme kinderen, vooral van
•a. het vrouwelijke'geslacht.
Art. 8. Het staat iederen Nederlander, die in
de uitsluiting, bij art. 11 vastgesteld, niet valt,
vrij , om op de bijzondere scholen en instellingen ,
waartoe , op den voet van art. 1 , autorisatie zal