Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 86 ■)
derwijs te doen erlangen, bij bëkWhme ortderVrij-
zers, en in ruime en welingerigte scholen; • ■
Om te kunnen nagaan, wat er tot Volledige be-
reiking van dat doel als nog dient te AVor^en^'ge-^
daan, zal er eene algemeene opneming geschieden,
zoowel van het getal en den staat def scholen,
al van de school-meubelen en der jaarwedden, en
verdere voordeelen, aan de onderwijzers-posten
verbonden.
Art. 5. Aan de openbare onderwijzers in het
voorschreven vak zal, zoo veel mogelijk, toegewe-
zen worden :
1®. Het genot van eene 'woning en hof,
2®.. Een vast inkomen.
3®. Een veranderlijk inkomen, hetwelk naar
evenredigheid der schoolgaande kinderen zal
worden betaald , hetzij uit de middelen der
belanghebbende gemeenten , hetzij door de
ouders der schoolgaande kinderen, of van
wege die kinderen door hunne voogden j
en, voor zoo veel arme kinderen betreft,
door de liefdadige gestichten, waardoor
die kinderen worden onderhouden. "• ■'
In allen gevalle zullen, uit de tot dit einde
door de gemeenten te verleenen uitkeering of uit
de schoolgelden, ook de boeken en schoolböboef-
ten, door de zorg van de plaatselijke besturen,
tot gebruik der leerlingen worden aangeschaft.
Art. 6. Aan Gedeputeerde Staten' en aan de
plaatselijke besturen wordt opgedragen, om de
meest geschikte maatregelen te nemen , ten einde
aan de kinderen, in de scholen, opgenomen , be-
hoorlijke gelegenheid worde gegeven v om het gods-
dienstig onderwijs, bij of van wege de leeraars der
gezindheid, waartoe de kinderen behooren, te
kunnen ontvangen , mitsgaders om te waken , dat
men zich in die scholen van geen bock bediene ,