Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
BESLUIT van den Mei J830,
houdende wijzigingen in de bestaande
bepalingen omtrent het onderwijs.
Wij WILLEM, enz.
In aanmerking nemende, dat Wij , in OTereen-
stemming met het gevoelen Iwj de afdeelingen der
Tweede Kamer van de Staten-Generaal geuit, het
aan Hun Edel Mögenden ingezonden ontwerp van
wet nopens het onderwijs hebben ingetrokken ;
Willende al aanstonds, bij wijziging der bestaan-
de verordeningen, het daaromtrent in onderschei-
dene gedeelten van het Rijk bestaande verschil, ten
aanzien van sommige bepalingen, doen ophouden,
en aan de beginselen van vrijheid nopens het onder-
wijs, onder de noodige voorzorgen, meerdere ruimte
verleenen, en verlangende tevens den voortgang van
het lager onderwijs meer en meer te bevorderen;
Gelet op art. 73, 145, 155, 226 en 228 der
grondwet, en op de wet van den Maart 1818;
Herzien Onze besluiten van den 14'^®'' Junij en
14deii Augustus 1825 ;
Op het rapport van Onzen Minister van binnen-
landsche zaken ;
Den Raad van State gehoord ;
Hebben besloten en besluiten:
Art. 1. De autorisatie, bij de thans bestaande
verordeningen vereischt tot het oprigten van lagere
scholen, zal voortaan in het geheele Rijk verleend
worden , in de steden, door de stedelijke besturen ,
en, ten platten lande, door de plaatselijke bestu-
ren , onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten
der provincie, alles nadat de noodige inlichtingen
zullen zijn ingewonnen, omtrent het doel, den aard
tn de inrigting der op te rigten scholen.