Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 80 ■)
de onderwijzers, ten gevolge: van de vertraging,
die ook hierin gebragt werd,, geenogenot gehad
hebben.
Welke odfc de volgende besluitien van Uwe Ko-
ninklijke Hoogheid, omtrent de zoo even,genoemde
sehool-fondsen, of ; de betere regèling^ider sohöol-
penningen , zijn mogèn ; in'dfc dringende behoefte
van zeer vele séhool-'onderwijzejfsji die nu^i, sedert
verscheidene jaren , hét Lands traktement niet ge-
noten hebben, zal op eenigerhande wijze dadelgk
behooren te worden I voorzien j, en het is, üit dien
hoofde, dat ik vermeend heb^ aari Uwe Koninklijke
Hoogheid te moeten voorstellen,ii om , zoo. lang
deswege niet nader zal zijn : beschikt, aan al die
sehool-onderwijzers binnéii de Véreenigde Neder-
latiflen, welke , te voren, eenig vast traktenient uit
'sLaffld« kasse gefloten, ditzelfde traktement toe te
staan van den Is'^n December £813.
Ten aänzien der'benoeming van schoolfonderwij-
zers, heb ik gemeend , Uwe Koninklijke Hoogheid
te moeten voorstellen, deze te lateri op den,voet,
waarop zij tegenwoordig, is ingerigt, in dier ioege ,
dat HoogstdezelVe, mij belasteomet het toezigt pver
den geregelden gang-dezer zaak, onder dei verplig-
ting alleen, om aan Uwe Koninklijke Hoogheid we-
gens die gevallen te rapporterein , welïke , om hoe-
danige oorzaken dan> ookeene meer slallige be-
slissing vorderenav ? J o,i
Eindelijk , daan hbt geheele onderwijs.,■ Het;hoo-
ger dahPontuf'i'! begrepen, ■ aaiK^fs-Lairds^ schéitkisti
jaarl^ks de i.zoo aanzienlijke somme van omstreeks
ƒ350,000:0:0 dadelijk kost, en welligt nog meer
staat te kosten, en mij.de jiBeest!plausible midde-
len ,, om 'fe Lands kasse hiervan, voor verre ibet
grootste gedeelte, te ontheffen, zijn voör de aan-
dacht gekomen ; middelen, wélke in gelijke maté.
jouden strekken om dén bloei van al de deele» van