Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 79 ■)
deed, dan de vereischte akte uit te reiken aan dien-
genen der sollicitanten, welke zich, volgens het
getuigenis van maire en school-opziener, als den
meest verdienstelijken en meest gcschikten, ter ver-
krijging der plaats, had doen kennen.
Uwe Koninklijke Hoogheid zal van mij niet an-
ders verwachten, dan dat ik van Haar vrage, de
voortdurende handhaving en bevestiging van al deze
inrigtingén , waardoor , blijkens de ondervinding,
reeds zoo veel goeds gesticht werd, en waarvan
voor de Hollandsche jeugd, bijzonderlijk onder de
wijze en vaderlijke regering van Uwe Koninklijke
Hoogheid , al meer en meer heil, en voor geheel
de natie al meerdere beschaving te verwachten is.
Ik neem dan de vrijheid. Uwe Koninklijke Hoog-
heid , bij deze , aan te bieden een concept-besluit,
hiertoe strekkende, en voorts dienende, om van
Haar de noodige lastgeving te verwerven , tot het
indienen van verdere voordragten , betrekkelijk het
opbeuren en herstellen van hetgeen, gedurende de
Fransche overheersching, almede in het zoo bloei-
jend lager schoolwezen dezer Landen, verachterd
of gestremd is geworden, bijzonderlijk in die de-
partementen , welke reeds vroeger in het Fransche
rijk ingelijfd, en van het vaderland geheel afge-
scheiden werden ; eene verachtering en stremming,
welke zich, vooral door de opgeschorte invoering
der, eerst kort te voren, algemeen tot stand ge-
bragte bepalingen , aangaande het oprigten van ge-
meentelijke school-fondsen, of het beter regelen der
school-gelden , zoo zeer ten nadeele van geheel het
onderwijs, en voornamelijk voor die onderwijzers
bij hetzelve, welke dus verre uit 'sLands kasse
eenig traktement genoten , deden gevoelen ; zijmle
deze betalingen uit 's Lands kasse, met de invoe-
ring van het Fransch bestuur, geheel weggevallen,
en vervangen door andere schikkingen, van welke