Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 77 ■)
V Het is diïs niet te doen, om maatregelen te ver-
nieuwen of te herstellen, welke, gedurende de laatste
jaren , geschorst of vernietigd werden , maar om ,
bij voortduring-, die te handhaven en nader te be-
vestigen, welkev sedert hare invoering , onafgebro-
ken hebben stand gehoudeny alzoo welligt het eeni-
ge vokwbeeldn opleverefadè, waarin de alles omver-*
stootende hómd der Franscheii aart onze inrigtingen
regt heeft doe» wfe^eïvirenl'^ j-
Nadat reeds vroeger krachtdadige pogingen, ter
verbetering van het lager schoolwezen dezer Lan-
den , met vrucht warett te werk gesteld, mogt ik,
ten tijde van mijne betrekking als secretaris van
Staat vooT de binnenlandsche zaken, het geluk
hebben eene laatste wet betrekkelijk hetzelve tot
stand te helpen brengen , waardoor de tegenkantin-
gen en belemmeringen , welke deze nieuwe inrig-
tingen tot dien tijd toe ondervonden, werden opge-
heven , en wel met zoodanig gevolg, dat de alge-
meene schoolverbetering, sedert, onder alle stan-
den , den meesten bijval verwierf.
Deze wet is vervat in eene publicatie van Hunne
Hoog Mogendën, van den April 1806, en zijn
uit dezelve voortgevloeid eene algemeene school-
orde , gearresteerd den 23®ten Mei daaraanvolgende j
voorts eenCj algemeene boekenlijst, ten dienste der
lagere sèholen, vastgesteld den S»*«" Junij 1810;
wijdersj vooir elki' departement, huishoudelijke
school-reglementen, als ook bijzondere school-orden
ten doel hebbende, om de algemeene beginselen ,
zoo Veel doenlijk, naar de plaatselijke omstandighe-
den' te wijzigen: j vervolgens departementalè bepa;-
lingen ,■ tor oprigting van school-fondsen , meeren-
deels eerst !gearresteerd kort vóór den aanvang van
het • Fransch bestuUr , eindelijk, stedelijke school-
reglementen. Al deze bijzondere verordeningen
j'JUÏ - .