Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERSLAG van Zijne Excellentie den
Commissaris-generaal voor de bin-
nenlandsche zaken, van den J4den
Maart J8J4, aan Z. K. H. den
Heere Prinse van Oranje-Nassau,
Souverein Vorst der Vereenigde Ne'
derlanden, omtrent de inrigtingen van
het lager schoolwezen en onderwijs.
DoonLuciiTiG Vorst en Heepx !
Behaagde het Uwer Koninklijke Hoogheid, op
mijne vroegere voordragt, betrekkelijk de zaken der
geneeskundige staatsregeling, een allezins gunstig be-
sluit te nemen, ten gevolge waarvan de vroegere
inrigtingen , ten deze, na , onder: de Fransche over-
heersching, te zijn afgeschaft geweest, nieuw be-
staan en werking ontvangen ; het is met dubbel
vertrouwen, dat ik Uwe K. H. voorstelle, het'ne-
men van een gelijk besluit, omtrent de inrigtingen
j'an het lager schoolwezen en onderwijs.
De gevoelens en gezindheden Uwer K. H. , ten
aanzien van deze zoo gewigtige belangen, zijn reeds,
van elders en van vroegeren tijd, te zeer bekend,
dan dat ik mij van Hare heldere inzigtep en be-
zorgdheid omtrent dezelve niet tealiivoHe ^zoude
overtuigd houden. Het zal aan Uwe K. Ho?dus
ook niet dan ten hoogste aangenaam kunnen geweest
zijn, te vernemen, dat, ook do Haar Tadeïland j
aan deze belangen met kracht de hand geslagen is ,
en wel met die gelukkige uitkomst, dat hetFransch
bestuur aan de gemaakte inrigtingen zijne goed-
keuring en handhaving niet heeft kunnen weigeren;
gelijk deze daaraan ook voorloopig verleend werd
door het Algemeen Bestuur der Vereenigde Neder-
landen , bij deszelfs besluit van den December 11.