Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 68 ■)
Schoohrezen en Onderwijs verdienen in deliberatie
gebragt te worden. Dit Algemeen Verslag levert
hij, benevens de gewone schriftelijke Opgave over
de laatste maanden, in ter Vergadering na Paas-
schen. (Art. 18.)
Art. 26. Ten einde de Schoolopzieners in staat
zijn hun Jaarlijksch Verslag, in het vorig Artikel ver-
meld , ten volledigsten optemaken, zullen de Plaat-
selijke Schoolcommissien of M-el derzelver onder-
scheiden Leden, ten aanzien van de Scholen en
het Onderwijs, onder haar ressort of toezigt staande
of gesteld (Art. 10 en 11 van het Regl. als mede
Art. 13 van het zelvé) jaarlijks, uiterlijk vóór het
einde der maand Februarij, vervaardigen dergelijke
schriftelijke Opgave, als van de Schoolopzieners
volgens Art. 24 gevorderd wordt, bevattende voorts
alles wat tot het Lager Schoolwezen en Onderwijs
binnen hare Stad of Plaats verder mögt betrekking
hebben, ten einde dezelve binnen deze maand ter
tafel harer Vergadering té brengen , en vervolgens
te worden gesteld in handen van den Schoolopzie-
ner ten fine voornoemd.
Art. 27. Uit deze gezamenlijke jaarlijksche Ver-
slagen van de onderscheiden Leden der respective
Commissiën (Art. 25) wordt door elk derzelve ge-
formeerd een algemeen, doch beknopt Overzigt
van den staat van geheel het Lager Schoolwezen
en Onderwijs, binnen haar Departement of ressort,
en daar van twee afschriften vervaardigd.
Art. 28. Na elke gewone Vergadering der res-
pective Commissiën, worden door of van wege
dezelve uiterlijk binnen veertien dagen daarna bij
den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche
Zaken ingezonden :
1". Een behoorlijk geauthentiseerd Extract uit
het Verbaal of de Handelingen dezer Ver-