Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 64 )
door gemelde Commissie; te maken,^tijdeiyjce sqhik-.
king,^ onder appcobatie ya^i den Secretaris van
Staat Toor de Binnfinlandsche Zaken ^ zaJ toöc
de waarneming va« een zoodanig vacant Schoeldisn
trict het honoja^wm.» aan heUeive yerknooht door
hem of hun, die hetaekei waarneden, worden ge-
noten. iïf
Art. 17. De Nomimiie, ien rervulling eener
in vervolg van tijd openviallende Schoolopzieners-
plaats , (Art. 10 der Wet) zal door de respective
Commissiën van Onderwijs, staande hare eerste
gewone Vergadering na het invallen der Vacature,
moeten geformeerd en bij het Departementaal- of
Landschaps-Bestuur ingeleverd worden, of, in geval
gewigtige redenen zulks verhinderen , daarvan met
opgave dier redenen, staande dezelfde Vergadering,
aan het gemeld Bestuur kennis gegeven worden.
Art. 18. De gewone Vergaderingen der Com-
missiën van Onderwijs zullen gehouden worden in
de respective Residentieplaatsen der Departementale
Besturen, ten minsten driemaal des Jaars, in de
week na Paasschen en in de tweede volle Aveek der
maanden Julij en Qctot'ßi' j op zoodanige dagen en
uren , als de Leden onderling zullen.goedvinden ,
mits daar van doende behoorlijke advertentie, in de
Bataafsche Staats-Courant.
In het Departement Holland zullen de Vergade-
ringen gehouden wordeni, voor het Noordelijk ge-
deelte, te Haarlem , en, voor het Zuidelijk gedeelte,
te Rotterdam, of op zoodanige andere plaatsen j
als het Departementaal Bestuur zal goedvinden.
Art. 19. De buitengewone Vergaderingen zul-
len gehouden Avorden :
1", Wanneer dezelve voor het afnemen van een
of meer examens worden gevorderd, en
alsdan op zoodanigen voet, als , ingevolge
Artikel 27 der Verordeningen op de E.vnmcns,