Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 63 ■)
eenigerhande Onderwij zersplaats (Art, 17 en 18
der Wet en 18 en 26 van het Regl.) en van derzel-
ver aard (Art. 1—4 v^n het Regl.) Rang (Art. 17
der Verord. op de Examens) Tractementen en Emo-
lumenten (Art. 18 van het Regl.) of Conditiën,
daaraan verknocht ,nals mede van de namen, de
hoedanigheden (Art. 4 van het Regl) den Rang
(Art. 1 der Verord. op de Examens) en de begaafd-
heden der Personen, die ter vervulling van vace-
rende Onderwijzersplaatsen of anderzins binnen ge-
heel zijn District eene Speciale Reroeping, Aan-
stelling of Admissie erlangd hebben, (Art. 19 en 20
van het Regl).
Art. 14. Van dit openvallen en vervullen van alle
Onderwijzersplaatsen, — die van Houderessen van
Kleine Kinderschooltjes uitgesloten — benevens van
de bijzonderheden, des aangaandean het vorig Ar-
tikel opgenoemd, zendt hij maandehjks bij het De-
partement van Binnenlandsche Zaken in de naauw-
keurige opgaven , ten einde dezelve, voor zoo veel
dienstig en belangrijk geoordeeld wordt, te doen
plaatsen in de Bijdragen tot den staat en de ver-
betering van het Schoolwezen, (Art, 24 der Ver-
ord. op de Examens).
Art. 15. De Schoolopzieners zullen zorgen,
dat, wanneer hunne Districten door afstand , over-
lijden of anderzins vacant worden , alle de Papie-
ren , Stukken en Aanteekeningen, daar toe betrek-
kelijk (Art. 3 en 6) in behoorlijke orde, aan hunne
opvolgers worden overhandigd.
Art. 16. Zoo ras eenig Schooldisti-ict, door af-
stand , overlijden of anderzins is vacant geworden ,
zal, tot aan de vervulling der Vacature toe, het op-
zigt over dat District, door een of meer Schoolop-
zieners , tot dezelfde Commissie van Onderwijs be-
hoorende, worden waargenomen, volgens eene des-
wegens, telkens bij het invallen eener Vacature,