Boekgegevens
Titel: Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Auteur: Hinloopen Labberton, Dirk van
Uitgave: Gouda: G.B. van Goor, 1841
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 672 K 70
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205038
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: 1800-1850, Lager onderwijs, Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van stukken betreffende de regeling van het lager schoolwezen, sedert den jare 1801
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 62 ■)
An. 12. Als integrerend Lid van elke Plaatse-
lijke Schoolcommissie (Art. 10 van het RegL) bin-
nen zijn District gevestigd , draagt de Schoolopzie-
ner kennis van, en woont hij y.oo veel mogelijk bij,
elke van derzelver Vergaderingen, inzonderheid die,
waarin eenigerhande'personen geëxamineerd wor-
den ^ en heeft hij den toegang tot alle Scholen ,
onder die Plaatselijke Schooicommissiën ressorte-
rende , doch zal 'hij niet bevoegd zijn, om als
Schoolopziener in deze Vergaderingen voortezitten,
of om, benevens de overige Leden, het bijzonder
opzigt over eenige Wijk of )Scholen dier Stad of
Plaats (Art. 10 van het Regl.) te aanvaarden: zijn-
de aan de overige Leden der Plaatselijke Schooicom-
missiën , ten aanzien hunner Stad of Plaats, de-
zelfde zorg em bijzonder opzigt over het Lager On-
derwijs , ieder in zijne Wijk of ten aanzien zijner
Scholen, aanbevolen , als dit ten aanzien van Plaat-
sen j waar geene Plaatselijke Schoolcommissie aan-
wezig is, aan den Schoolopziener persoonlek is
toevertrouwd ; in dier voege, dat al hetgeen, in de
9 eerste Artikelen dezer Instructie, ten- aanzien der
Schoolopzieners gezegd is, onder de noodige ver-
anderingen geldt van de Leden der Plaatselijke
Schooicommissiën.
Art. 13. Ieder Schoolopziener zoekt lang& alle
gepaste wegen, inzonderheid door eene minzame
Correspondentie met het Plaatselijk Toevoorzigt
(Art. 9 van het Regl,) en de onderscheiden Leden
der Plaatselijke Schooicommissiën of derzelver Se-
cretaris (Ait. 10 en 11 van het Regl.), binnen
zijn District gevestigd , dadelijk naauwkeurige ken-
nis te dragen van de belangrijke veranderingen en
bijzonderheden , welke het Lager Schoolwezen en
Onderwijs in geheel zijn District ondergaan of daar-
op betrekking hebben ; inzonderheid van het door
afstand , overlijden of anderzins openvallen van